В новините
 
01.08.2007 07:43   Новината е видяна 4468 пъти
НАРЕДБА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
В сила от 31.07.2007 г. ПМС № 174 от 23.07.2007 г.
Обн. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (МВР).

 

Чл. 2. Ведомственият жилищен фонд на МВР се образува от налични, новопостроени и придобити по друг ред жилища, ателиета и гаражи, както и общежития.

 

Чл. 3. Ведомственият жилищен фонд на МВР служи за задоволяване на жилищните, професионалните и здравните нужди на служителите на МВР и на семействата на служители, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

 

Чл. 4. (1) Жилищата от ведомствения жилищен фонд на МВР по своето предназначение са:

1. жилища за отдаване под наем;

2. служебни жилища;

3. резервни жилища;

4. жилищни помещения в общежития.

(2) Министърът на вътрешните работи по предложение на директора на дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" (МТОСО) на МВР утвърждава със заповед статута на жилищата.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОДАЖБА И ЗАМЯНА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МВР

Раздел I.
Продажба на имоти от ведомствения жилищен фонд

Чл. 5. (1) Разпореждането с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МВР се осъществява от министъра на вътрешните работи.

(2) Министърът на вътрешните работи се подпомага от:

1. назначена с негова заповед комисия по разпореждане с ведомствените недвижими имоти към дирекция МТОСО;

2. жилищни комисии, назначени със заповед на ръководителите на структурните звена на МВР по чл. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

 

Чл. 6. (1) Право на закупуване на жилища от ведомствения жилищен фонд на МВР имат настанени в тях:

1. служители, работили не по-малко от 3 години в системата на МВР;

2. членове на семейства на държавни служители, загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения - при условията по т. 1;

3. държавни служители, освободени от служба на основание чл. 245, ал. 1, т. 1 - 3 ЗМВР;

4. членове на семейството на починал служител, ако са живели в жилището на правно основание не по-малко от 5 години;

5. лица, работили по трудово правоотношение, прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда.

(2) Лицата по ал. 1 могат да закупят само едно жилище от ведомствения жилищен фонд на МВР през целия срок на служба в министерството, ако по време на службата в МВР служителят не е закупувал друго жилище от фонда на министерството.

 

Чл. 7. Продажбата на ведомствени жилища се извършва при спазване на условията по чл. 71 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г.).

 

Чл. 8. Продажбата на ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд се извършва на настанени в тях служители на МВР, прослужили в системата не по-малко от 3 години, ако към датата на подаването на молбата за закупуване отговарят на условията по чл. 78 ППЗДС.

 

Чл. 9. (1) Процедурата за продажба на жилища, ателиета и гаражи започва с молба за закупуване до министъра на вътрешните работи, подадена от правоимащите лица, отговарящи на условията по чл. 71 и 78 ППЗДС, чрез жилищните комисии по чл. 5, ал. 2, т. 2.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат:

1. заповед за настаняване;

2. удостоверение за прослужено време и трудов стаж в МВР, издадено от дирекция "Човешки ресурси";

3. декларация за гражданско, семейно и имотно състояние и за обстоятелствата по чл. 71 и 78 ППЗДС.

(3) Подадените молби заедно с приложените документи се изпращат на комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1.

 

Чл. 10. (1) Постъпилите молби се разглеждат от комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1 в едномесечен срок. Комисията дава становище по тяхната законосъобразност.

(2) Въз основа на становището на комисията министърът на вътрешните работи издава заповед за извършване на продажбата. В заповедта се посочват купувачът, описание на имота, припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя, цената и други дължими плащания и допълнителни условия.

(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на купувача по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

 

Чл. 11. (1) След връчване на заповедта по чл. 10, ал. 1 купувачът е длъжен в едномесечен срок да извърши плащанията.

(2) Ако в срока по ал. 1 не се извърши плащането, счита се, че купувачът се е отказал, и преписката се прекратява.

(3) Когато цената на имота се покрива със заемни средства от кредитна институция, купувачът е длъжен в 7-дневен срок от връчването на заповедта да уведоми писмено дирекция МТОСО, която изпраща на кредитната институция необходимите документи за сключване на договор за кредит.

 

Чл. 12. (1) Въз основа на представените от купувача документи за извършено плащане дирекция МТОСО изготвя в едномесечен срок договор за покупко-продажба в 3 екземпляра.

(2) Договорът за покупко-продажба се подписва от министъра на вътрешните работи и от купувача и влиза в сила от датата на сключването му.

(3) Трите подписани екземпляра от договора за продажба се вписват за сметка на купувача в службата по вписванията по местонахождението на имота.

(4) Вписаният договор се предоставя на ведомството за отписване от актовите книги на имотите.

 

Раздел II.
Замяна на имоти от ведомствения жилищен фонд

Чл. 13. Замяна на ведомствени жилища, ателиета и гаражи с такива - собственост на граждани или юридически лица, се извършва по изключение, когато това е необходимо за служебни нужди.

 

Чл. 14. (1) Замяната на ведомствени жилища, ателиета и гаражи по чл. 13 се извършва от министъра на вътрешните работи със заповед по реда на чл. 15 и 16.

(2) Замяната на имотите се извършва по цени не по-ниски от данъчната оценка на имотите.

(3) При разлика в цените на заменяните имоти се прилагат правилата на чл. 63, ал. 4 и 5 ППЗДС.

 

Чл. 15. (1) Процедурата по замяна започва въз основа на молба, подадена от заинтересуваните лица чрез директора на дирекция МТОСО до министъра на вътрешните работи.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат:

1. документ за собственост;

2. удостоверение за прослужено време и трудов стаж, издадено от дирекция "Човешки ресурси";

3. удостоверение от службата по вписванията по местонахождението на имота на служителя, че той не е обременен с тежести.

(3) Молбата се разглежда от комисията по чл. 5, ал. 2, т. 1, която изготвя становище до министъра на вътрешните работи по законосъобразността на предлаганата замяна и изготвя проект на заповед за замяна.

(4) При необходимост комисията може да изисква допълнителни документи.

 

Чл. 16. (1) Когато не са налице законови пречки, министърът на вътрешните работи преценява целесъобразността на предложената замяна и подписва заповед или отказва извършването на замяната. В заповедта се посочват: другият заменител; описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост; цените и разликата в стойността на имотите; начинът на плащанията; размерът на дължимите данъци и режийни разноски.

(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на другия заменител по реда на ГПК.

(3) Всички дължими плащания, в т. ч. разликата в цената, се плащат в едномесечен срок. Когато цената на ведомственото жилище е по-ниска, разликата се изплаща на другия заменител по банков път.

(4) Въз основа на заповедта и представените документи за извършени плащания се сключва договор за замяна.

(5) Договорът за замяна се предоставя на заменителя за вписване в съответната служба по вписванията за сметка на заменителя - приобретател на ведомствения имот. Вписаният договор се предоставя на ведомството за отписване от актовите книги на имотите.

 

Чл. 17. (1) Разпореждането с имоти от ведомствения жилищен фонд се извършва въз основа на оценка.

(2) Оценката на имотите се извършва в едномесечен срок от подаване на молбата в дирекция МТОСО - сектор "Държавна собственост и търговски дружества", като данъчната оценка на имота се завишава с коефициент, определен със заповед на министъра на вътрешните работи.

(3) За определената оценка се изготвя протокол, който се съобщава на заинтересуваните по реда на ГПК.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 53 от Закона за държавната собственост.

 

§ 2. Незавършените производства по продажба и замяна на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МВР се довършват по досегашния ред.

 

§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава заместник-министърът на вътрешните работи, в чиито правомощия е управлението и разпореждането с недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени на министерството.

 

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на Министерството на вътрешните работи.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |