В новините
 
14.12.2007 17:10   Новината е видяна 5684 пъти
Дневен ред за заседанието на Общински съвет-Бургас
Нашият съвет бе приет и Общинскят съвет възстанови предварително публикуване на Дневния ред на заседанията си:

На основание чл.23, ал.4, т.1, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.32, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас, свиквам ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 20.12.2007 г. (четвъртък) и 21.12. 2007 г. (петък), от 10:00 часа, в сградата на Бургаски свободен университет, при следния проект за

      Д Н Е В Е Н Р Е Д :

      1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на ПП "ГЕРБ", относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас

      2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общински съветници от ПП "ГЕРБ", относно : Промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас

      3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов - председател на Общински съвет - Бургас, относно : Определяне на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Бургас

      4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно : Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас

      5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Промяна в списъка на персонала в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на 90% от транспортните разходи по автомобилния транспорт

      6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Промяна на списъка на медицинските специалисти, имащи право на транспортни разходи, съгласно решение на Общински съвет - Бургас

      7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Промени в числеността на персонала и фонд "Работна заплата" за функция "Образование"

      8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Кандидатстване на Община Бургас с проекти по Проект "Красива България" - 2008 г.

      9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно :

      - Съществуването на паралелки от I до VIII клас за учебната 2007/2008 г., в учебните заведения и територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба N 7/29.12.2000 г. на МОН /обн.в ДВ бр.4/2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 49/2002 г., 55/2002 г., бр.74/2003 г., бр.87/2003 г./

      - Съществуването на 1 маломерна сурдопаралелка в V клас на ОУ "П.К.Яворов" - Бургас

      10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Създаване на доброволни формирования за защита при бедствия

      11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Преоценка на дълготрайни материални активи на "Благоустройствени строежи" ЕООД - Бургас

      12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Промяна на определените с решение на Общински съвет - Бургас представители на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел "Стоматологично здраве - Бургас"

      13. ПИСМО от Павлина Кръстева - хореограф и ръководител в ансамбъл "Атанас Манчев" при НЧ "Пробуда" - Бургас, относно предоставяне на зала за репетиции

      14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на "Оптичен кабел гр.Бургас - с.Ветрен - с.Банево - гр.Айтос", преминаващ през територията на Община Бургас

      15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно : Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на кабел 15 кV за захранване на Базова станция N 5134 в имот 5, масив 26, местност "Карашки път" землището на с.Изворище

      16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общински съветници от ПП "Атака", относно : Изграждане на петролопровода Бургас - Александруполис

      17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов - председател на Общински съвет - Бургас, относно : Промени в реда и условията за предоставяне на помещения - общинска собственост, за нуждите на политическите партии

      18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промени в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

      19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Общински съвет – Бургас в Комисията по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

      20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас

      21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Общински съвет – Бургас в Областния съвет за развитие

      22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Валери Симеонов Симеонов – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител на Общински съвет – Бургас в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

      23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на земеделска земя – частна общинска собственост, за разширение на пречиствателна станция за отпадни води – ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас

      24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

      25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на местини такси и цени на услуги и права, предоставени от Общината, базисни наемни цени и такса „Битови отпазъци” за 2008 година

      26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николово Николов – кмет на Община Бургас, относно: Актуализация на бюджета на Община Бургас за 2007 година

      27. МОЛБА от колектива на ДДЛРГ „Александър Георгиев – Коджакафалията” – Бургас, относно отпускане на средства за закупуване на работно облекло за календарната 2008 година

      28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дечко Атанасов Сотиров и Иванка Атанасова Сотирова – гр. Бургас, ул. „Средна гора” № 12, относно предложение за замяна на собствен имот с имот – общинска собствeност
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |