В новините
 
21.02.2008 14:25   Новината е видяна 4433 пъти
Първо учредително заседание за подновяване дейността на Комисията за обществен ред и сигурност

Първо учредително заседание за подновяване дейността на Комисията за обществен ред и сигурност /КОРС/ към Община Бургас, се проведе днес с участието на пълния кворум от представителите на Община Бургас, Областна дирекция “Полиция”, Зонално жандармерийско подразделение, Районна прокуратура, РИО - Бургас, нестопански организации и медии.
 Създадената преди близо пет години Комисия, според думите на Директорът на ОДП Бургас – комисар Павлин Димитров не е функционирала оптимално, тъй като връзките между отделните й членове са се разрушили. Приоритетните й задачи : да стимулира публични личности от Бургас да се включат в решаването на обществено значими проблеми, както и самите граждани да поемат отговорността по локализирането на подобни проблеми, са загърбени, а оттук и дейността на КОРС не е била достатъчно активна. Комисар Димитров изрази оптимизма си, че за КОРС ще има ново начало, в резултат на което гражданското общество ще бъде подтикнато да разрешава само възникналите кризисни ситуации.
След гласуване, членовете на КОРС одобриха предоставения им Меморандум – партньорство за сигурност, Устройствения правилник за дейността на Комисията, Ръководните структури и основните направления на дейност на работните групи. За съпредседатели единодушно бяха избрани Зам. Кмета по Устройство на територията и строителство към Община Бургас - Костадин Марков и Началник отдел “Опазване на обществения ред и превенция” към ОДП Бургас – комисар Костадин Цоцомански. Уточнено бе, като постоянен ден за ежемесечни срещи на КОРС да се приеме всеки първи вторник от месеца, а работните комисии да заседават с плаващ график, съобразно конкретната проблематика.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ /КОРС/
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 / 1 / Комисията за обществен ред и сигурност / КОРС/ е обществен и междуинституционален орган, който координира дейността на заинтересованите организации, институции и гражданите по обезпечаване на обществения ред и сигурност и по превенция на престъпността на територията на Бургас.
  / 2 / Седалището на КОРС е в гр. Бургас
 / 3 / Адресът на кореспонденция на КОРС е гр. Бургас, ул. “Александровска” № 26 /сградата на Община Бургас/
 / 4 / КОРС се създава за неопределено време


      ЦЕЛИ

Чл. 2 КОРС има следните цели :
1. подпомага  органите  и управлението в областта на обществения ред и сигурността и превенцията на престъпността
2. координира и съгласува дейността на институциите и организациите чрез техните представители / членове на КОРС/.
3. партнира с държавни и общински органи, с български, чуждестранни и международни организации в областта на обществения ред и сигурност и превенцията на престъпността
4. установява стандарти за обществения ред и сигурност, съобразени с евпорейските и световни  такива.
5. съгласува и координира дейността на своите членове при осигуряване на обществения ред и сигурност и превенцията на престъпността
6. изпълнява проекти и програми за осигуряване на обществен ред и сигурност и превенцията на престъпността
7. работи за утвърждаване на правила на професионална етика в областта на обществения ред и сигурност и превенцията на престъпността
8. съдейства за повишаване на професионалната квалификация на работещите по осигуряване на обществен ред и сигурност и превенцията на престъпността
9. организира и подпомага публични кампании, насочени към подобряване на сигурността на гражданите и обществения ред

Чл. 3 / 1 / Всяко физическо и юридическо лице и институция може да подаде до КОРС молба, жалба, предложение и сигнал, свързани с обществения ред и сигурност и превенцията на престъпността.
 / 2 / КОРС не разглежда въпроси, които са предмет на разглеждане от органи на съдебната власт
  

ЧЛЕНСТВО И УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 4. За членове на КОРС могат да бъдат поканени :
1. Дееспособни български граждани със значим обществен принос в областта на обществения ред и сигурност и превенцията на престъпността
2. Представители на организации и институции, работещи в областта на обществения ред и сигурност и превенцията на престъпността

Чл. 5. Съпредседатели на КОРС са кметът на Община Бургас и Директорът на ОДП Бургас или упълномощени от тях лица.

Чл. 6 / 1 / Съпредседателите изпращат съвместна покана до лица, които преценят за необходимо да бъдат привлечени за членове на КОРС. Към поканата се прилага Устройствения правилник на КОРС
 /2 / В срок от 3 дни от получаването на поканата, поканеното лице може да изрази писмено до съпредседателите на КОРС, своето съгласие или несъгласие да бъде член на КОРС
 / 3 / В писмото за съгласие лицето изразява своето съгласие да бъде член на КОРС и готовност да спазва Устройствения правилник на КОРС
 / 4 / Неизпращането на отговор в срока по ал. 2 се приема за мълчалив отказ
/ 5 / членството в КОРС възниква от получаването от съпредседателите на съгласие от поканеното лице
/ 6 / приетият нов член встъпва в длъжност с участието си в първото заседание на КОРС, следващо получаването на писмото за съгласие

Чл. 7 / 1 / По предложение на съпредседателите на КОРС се избира Секретар измежду членовете на комисията
/ 2 / Секретарят организира деловодството и кореспонденцията на Комисията и извършва всички действия, които са му възложени от съпредседателите в съответствие с Правилата за работа на КОРС

         / 3 /Секретаят  води списък на членовете на КОРС
 / 4 / В списъка на членовете на КОРС се посочват : името на члена, ЕГН, неговата длъжност или професия, научна степен, кратко описание на съответния професионален опит, адрес и телефон
 / 5 / Списъкът на членовете на КОРС се предоставя на всеки заинтересован и при възможност се оповестява в Интернет, съобразен с изискванията на закона за личните данни.

Чл. 8 / 1 / Членовете на КОРС са длъжни да пазят получената информация относно данните, които са узнали по време или по повод на изпълнение на функциите им, съгласно изискванията на ЗЗКИ.
 / 2 / Официални изявления, свързани с дейността на КОРС, могат да правят само съпредседателите и секретарят.
 / 3 / Устройственият правилник и Годишната програма за работа на КОРС се публикуват и се поставят на общодостъпно място. При възможност се публикуват и в Интернет.

Чл. 9. Всеки член на КОРС има право :
1. да гласува в КОРС
2. да участва в разглеждането на въпроси, отнасящи се до дейността на КОРС
3. да бъде информиран за дейността на КОРС
4. да участва в проекти на КОРС
5. да напусне доброволно КОРС

КОМПЕТЕНЦИИ

Чл. 10 За  осъществяване на целите си  КОРС :
1. приема стратегия за обществен ред и сигурност и превенцията на престъпността
2. приема годишна работна програма на КОРС
3. прави предложения за изменение и допълнение на Устройствения правилник
4. по съвместно предложение на съпредседателите приема Годишна програма за работа на КОРС
5. по съвместно предложение на съпредседателите избира секретар на КОРС
6. приема становища, препоръки, предложения за осигуряване на обществения ред и сигурност и за превенцията на престъпността
7. създава работни екипи по конкретни проекти и въпроси


Чл. 11 / 1 / С оглед на нуждите КОРС може да кани консултанти и наблюдатели.
 / 2 / Възнагражденията на консултантите се заплащат съгласно бюджетите на съответните проекти
 / 3 / Наблюдателите могат да участват без право на глас в заседанията на КОРС, на които са поканени. Наблюдателите могат да дават писмени становища и да се изказват по въпросите, за които са поканени, по ред, определен от председателстващия заседанието на КОРС
 / 4 / Консултанти и наблюдатели се канят от съпредседателите по решение на КОРС

    СВИКВАНЕ

Чл. 12 / 1 / КОРС се свиква по инициатива на съпредседател или по искане на една трета от членовете на комисията.
 / 2 / Поканата за заседанието съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на заседанието на КОРС и по чия инициатива то се свиква
 3 / КОРС се свиква веднъж месечно на пленарно заседание, освен ако важни о/бстоятелства не налагат провеждането на повече заседания
/ 4 /  Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината редовни членове. Ако на уречения час не е налице нужния кворум се прилага правилото на “спадащия кворум” и заседанието започва като редовно след един час.

Чл. 13 / 1 / Всеки член на КОРС има право на един глас
 / 2 / КОРС взема решение на заседание с мнозинство 50% +1. 
 / 3 / КОРС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от мнозинство 50% +1 членове на комисията.

Чл. 14 / 1 / Съпредседателите на КОРС представляват комисията заедно и поотделно
 / 2 / За конкретни случаи съпредседателите могат заедно да упълномощят изрично секретаря на КОРС да представлява комисията
 / 3 / съпредседателите на КОРС :
1. извършват действия съгласно Устройствения правилник за работа на КОРС
2. свикват заседания на КОРС
3. организират изпълнението на решенията на КОРС
4. отчитат дейността на КОРС
5. подписват протоколите от заседанията на КОРС и решенията на КОРС

/ 4 / Заседанията на КОРС се ръководят от един от съпредседателите на ротационен принцип
/ 5 / при осъществяване на своите функции, съпредседателите на КОРС издават заповеди и разпореждания, които са задължителни за КОРС

Чл. 15 / 1 / Всички суми, постъпващи по проекти на КОРС, се внасят по обособена банкова сметка и се разходват целево по разпореждане на съпредседателите.
 / 2 / За участие в заседанията на КОРС, членовете на комисията не получават възнаграждения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Този Устройствен правилник е неразделна част от Меморандума от 2008 год. и е приет на Учредителното събрание на ............................2008 г.

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Костадин МАРКОВ - Зам. Кмет по Устройство на територията и строителство към Община Бургас
       Подпис:................................................
         / К.Марков/

2. Комисар Костадин ЦОЦОМАНСКИ – Началник отдел “Опазване на обществения ред и превенция” към ОДП Бургас
       Подпис:................................................
         / К.Цоцомански/


3. Златина ДУКОВА – зам. председател на Общински съвет Бургас

       Подпис:................................................
         / Зл.Дукова/

4. Атанас ЗАЙКОВ – Председател на Сдружение «Доверие и закрила»
       Подпис:................................................
         / Ат.Зайков/

5. Цанко ИВАНОВ - Председател БТПП - Бургас
       Подпис:................................................
         / Ц.Иванов/

6. Кина ШЕРЕМЕТОВА –  Директор “Информационно обслужване” АД – клон Бургас
       Подпис:................................................
         / К.Шереметова/

7. Румен ЕВСТАТИЕВ – старши експерт в РИО БУРГАС
       Подпис:................................................
         / Р. Евстатиев/

8. Костантин ЛУКОВ – Директор Дирекция «Управление на кризи, обществен ред и сигурност» към Община Бургас
       Подпис:................................................
         / К.Луков/

9. Дияна ВИДЕВА - Асоциация "Деметра"
       Подпис:................................................
         / Д.Видева/

10.  Георги СТОЯНОВ – президент на «RN Media Group”
       Подпис:................................................
         / Г.Стоянов/

11.  Елка ДОБРИКОВА – районен прокурор в РП Бургас
       Подпис:................................................
         / Е. Добрикова/

12.  Митко ДОКОВ – председател на Ромския съюз в Бургас
       Подпис:................................................
         / М.Доков/

13.  гл. инспектор Ганчо НИКОЛАЕВ - Началник Зонално жандармерийско подразделение
       Подпис:................................................
         / Г.Николаев/

14.  гл. инспектор Ангел СИМЕОНОВ – Началник сектор “Охранителна полиция” към ОДП Бургас

       Подпис:................................................
         / А.Симеонов/
15. инспектор Цветелина Рандева – инспектор по “превенция и връзки с обществеността” при ОДП Бургас
       Подпис:................................................
         / Цв.Рандева/

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |