В новините
 
26.03.2008 15:29   Новината е видяна 3269 пъти
Дневен ред на предстоящото заседание /27 март/ на Общински съвет-Бургас

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Съгласуване на Проекти, изработени от общинските детски градини и учебните заведения на територията на Община Бургас на основание чл.86 от ПМС № 15/01.02.2008 г.за предоставяне средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.   

      2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА отДимитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Приемане на Общинска програма и Общински план за действие за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2008 – 2012 година.    

      3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Закриване на структурни звена към „Други дейности по образованието”, финансирани като държавно делегирани дейности и създаване на Звено за счетоводно и техническо обслужване на детските заведения в Община Бургас на финансиране от бюджета на Община Бургас – местна отговорност.

      4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

      5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас  относно: Намаляне на нормативно необходимата площ за едно дете в ЦДГ № 17 „Раковина”, находяща се на ул. „ Христо Ботев” № 48 / УПИ I в кв.136 по плана на ЦГЧ гр. Бургас.

      6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас  относно: Определяне на основната месечна работна заплата на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Рудник при Община Бургас.

     7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Избиране на управител на „ Обреден комплекс” ЕООД – гр. Бургас.

     8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Иванов – общински съветник от ПП „Атака” относно: Отчуждаване на земеделска земя за разширяване на „Гробищен парк” – Бургас.

     9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация относно: Предложение за разваляне по съдебен ред на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД и във връзка с чл.18, раздел V на приватизационен договор от 09.12.2004 год. за покупко – продажба на Двуетажна сграда / бивша детска градина /, ж.к. „ Лазур”, ул. „Карлово”№ 21, гр. Бургас.

     10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Промяна във вида на Професионална гимназия по транспорт - Бургас, според начина на финансиране от държавно училище в общинско.

     11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на помещения в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, за нуждите на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

     12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, за нуждите на Съюза на слепите в България.

     13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, за нуждите на Съюза на инвалидите в България.

     14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот, собственост на „ Диагностично – консултативен център II – Бургас” ЕООД, представляващ трети етаж на сградата на лечебно заведение, находящо се на бул. „Демокрация” № 94, гр. Бургас, за специализирана болница за активно лечение по кардиология.

     15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на EVN България Електроразпределение” АД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - частна общинска собственост.

     16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на собственика на обект, получил траен градоустройствен статут в имот частна общинска собственост – УПИ I, кв. 8 по плана на к/с „Изгрев”, гр. Бургас.

     17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XVII – 419, 420, кв.19 по плана на кв. Победа, гр. Бургас.

     18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XIII – 233, кв.1 по плана на кв. Победа, гр. Бургас.

     19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот, УПИ I - 1375, кв. 51 по плана на гр. Бургас, ж. р. Меден рудник, зона „Г”.

     20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти УПИ II и УПИ III – 1267 в кв.50 по ПУП – ПРЗ на с. Банево, Община Бургас.

     21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеална част от имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII - 907, кв. 170, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42./ Владимир Балтов и Таня Балтова /

     22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеална част от имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII - 907, кв. 170, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42. / Николай Клинков/.

     23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеална част от имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII - 907, кв. 170, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров” № 42. / фирма „Ариан” ЕООД /.

      24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VII, кв. 25 по плана на ж. к. „Братя Миладинови”, гр. Бургас.

      25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ идеална част от УПИ VII кв. 159 по плана на ЦГЧ – Бургас, ул. „Цар Самуил” №17.

      26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещения в имот, частна общинска собственост, находящ се на III етаж в сградата на ул. „ Шейново” № 24. / АДФИ – София /

      27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещения в имот, частна общинска собственост, находящ се на III етаж в сградата на ул. „ Шейново” № 24. / МРРБ – София /

      28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ III и УПИ XVII в кв. 143 по ПУП – ПРЗ на Районен център на ж. р. „Меден рудник”, гр. Бургас.

      29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Извършване на замяна на недвижим имот – жилище, частна общинска собственост с недвижим имот – жилище, собственост на физическо лице.

      30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, ж.р. Меден рудник, зона „А”.

      31.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 137 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас.

      32.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно:Отдаване под наем на обекти, собственост на „ Хляб и хлебни изделия”ЕООД.

      33.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на ПП „ГЕРБ” относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на „МБАЛ Бургас” АД.

      34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на ПП „ГЕРБ” относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

      35.ПЛАН СМЕТКА на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ – гр. Бургас.

      36.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас относно: Създаване на Обществен съвет по спорт и определяне на състав.

      37.МОЛБА за опрощаване на задължения на Гинка Кирова Пеева.

      38.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата на общинските съветници на ПП „ГЕРБ” относно: Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |