В новините
 
21.10.2008 07:00   Новината е видяна 2540 пъти
Становището на БСК по предлаганите промени в данъчното законодателство

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕТЕМ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОРЕШАРСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВЧАРОВ,

Приветстваме стремежа на Правителството да провежда устойчива политика в данъчното законодателство, предлагайки минимални промени в него от следващата година. Създавайки една стабилна и предвидима данъчна среда, възможностите за едно по-дългосрочно планиране на бизнеса нарастват.
В същото време, обаче, изразяваме безпокойство по отношение на ефектите от някои предложени промени, а именно:
     1. Отмяната на някои от данъчните облекчения за дарения, както в ЗКПО (в чл. 31), така и в ЗДДФЛ (чл.22, ал1, т.1). Считаме, че с това предложение отпада един от стимулите за дарителство и това ще има известно негативно проявление, както върху самата дарителска дейност, така и върху приходите на отпадналите с предложението. Колкото и незначителни по мнение на МФ да са към настоящия момент, все пак ги има.
Предлагаме правителството още веднъж много внимателно да обсъди предложените промени в това отношение и техният отзвук.

     2. Не подкрепяме и предлагаме да се обсъди внимателно, така предлаганата нова ал.3 на чл.73 в ЗДДФЛ, с която се въвежда задължението предприятията платци на доход да включват доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в справката за изплатени суми на физически лица не при реалното им изплащане, а когато е взето решението за това. По този начин се променя не само момента на възникване и задължението за внасяне на този данък, но и смисъла – лицата може и да не са ги получили изобщо, дори и да не са информирани за това. Чрез масовата приватизация голям брой български граждани станаха притежатели на акции, от които и до сега не да получили нито стотинка дивидент.

      3. Не приемаме направеното предложение в ЗАДС за промяна на някои срокове в частта на обезпеченията (с чл.81) от и считаме, че с тези промени се увеличават сроковете за предоставяне и за освобождаване на обезпеченията и практически се увеличава административната тежест, блокират се оборотни средства, оскъпяват се обезпеченията, особено сега в условията на световна криза и рецесия. Може да се помисли за въвеждане на разпоредби даващи възможност при възникване на затруднения в проверката, проверяващият орган да поиска обосновано да бъде удължен срока  за освобождаване на обезпечението с още един месец. В същото време следва да се предприемат и стъпки за синхронизиране с европейските принципи на разпоредбите на чл.83, ал.7 чрез въвеждането на съответната промяна за задължение при пълното заплащане на дължимия акциз обезпеченията де се освобождават веднага.

     4. Предлагаме да се помисли за възможността за не толкова рязко намаляване на границата от 250 хил.лв. на 70 хил. лв., която се прави с предложената промяна в чл. 36 от ЗМДТ, особено като се има предвид, че при така предлаганата сега граница от 70 хил.лв. унаследяването дори и на един апартамент в София по този ред вече ще попада тук и че стойността на имотите расте и ще расте.

В Комисията за бюджетна политика към НСТС НЕ БЕШЕ ВНЕСЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ с оставалите данъчни закони Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) с мотив от вносителите, че предлаганите промени в него не засягат социалните партньори. По тази причина на вниманието на НСТС писмено внасяме за разглеждане следното предложение за промяна в ЗДДС:

Предлагаме да отпаднат всички разпоредби на ЗДДС, ограничаващи правото на данъчен кредит за леки автомобили, както и за стоките и услугите, свързани с тях, както следва:

1.Отмяна на т.4 и 5 от чл.70, ал.1, като т.6 става т.4 и при тази отмяна, разпоредбата на чл.70, ал.1 ще има следния вид:
Чл. 70 (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74, когато:
1. стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
3. стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели.
4. е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил.
5. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т.4, както и за получени транспортни услуги или таксиметрови превози с превозни средства по т.4.
6. 4. стоки са отнети в полза на държавата или сграда е разрушена като незаконно построена.
2. Отмяна на чл.70, ал.2 от Проекта, а именно:
(2) Алинея 1, т.4 и 5 не се прилагат, когато:
1. превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително и при последваща продажба на същите.
2. превозните средства по ал.1, т.4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности).
3. стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка.
4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т.1. 


3. Отмяна на дефиницията на понятието „лек автомобил”, дадено в § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби, а именно:


§1, т.18 от ДР на ЗДДС “Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил лекотоварен автомобил, който е предназначен за превоз на товари или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
 


МОТИВИ

към предложението


1. Прилагане общите принципи на ЗДДС по отношение на доставките на леки автомобили


По този начин ще бъде изравнено данъчното третиране на леките автомобили като обикновена стока за целите на ЗДДС. По същество в днешния динамичен живот автомобилите са необходимост, а не лукс, и служат като средство за производство. Чрез тяхното използване се постига по-голяма ефективност в много сфери от стопанския живот, а от там се извършват и повече облагаеми доставки, върху които се начислява ДДС. Леките автомобили се използват в стопанската дейност на регистрираните по ЗДДС лица по същия начин, по който се използват и всички останали дълготрайни активи - сгради, машини, съоръжения, офис оборудване, компютри, телефони и др.  Съответно спазвайки основните принципи на ЗДДС би следвало начисленият ДДС за автомобилите да подлежи на приспадане като данъчен кредит, аналогично на данъка начислен при придобиването на всички останали активи. Обратното води до изкривяване на облагането с данъка. 


2. Разрешаването на право на данъчен кредит е изцяло в съответствие на изискванията на Шеста директива


В Шеста директива на ЕС, която регламентира облагането с ДДС на територията на съюза, не се съдържат никакви разпоредби за специален режим при правото на данъчен кредит за доставките на леки автомобили. Поради обстоятелството, че в Шеста директива не е изрично регламентирано ограничението на правото на данъчен кредит за леки автомобили и свързани с тяхната експлоатация доставки, много държави-членки на ЕС не прилагат никакви ограничения на правото на данъчен кредит за леки автомобили, използвани за извършване на независима  икономическа дейност. С влизането в сила на директивата, от 1.01.2004 г. Германия променя законодателството си по отношение на леките автомобили и премахва съществуващите дотогава ограничения, като дори позволява пълен данъчен кредит за автомобили, ползвани за лични нужди от служители, работещи във фирмата по трудов договор. След приемането на Шеста директива се променя и законодателството във Великобритания, където ползваният само служебно автомобил е с право на пълен данъчен кредит. Такава е и политиката в Холандия, Испания, Швейцария, Люксембург, Естония, Латвия, Малта. 


3. Подобряване на бизнес климата за регистрираните по ЗДДС лица


Запазването на забраната за ползване на данъчен кредит за леки автомобили в България, при разрешено право в други държави членки, поставя българските дружества в по-неблагоприятна бизнес среда спрямо подобни дружества, установени в други държави - членки. Това безспорно влияе върху конкурентоспособността на българската икономика.

Ако е налице право на данъчен кредит при покупка на леки автомобили, при последващата им продажба регистрираните по ЗДДС фирми ще начисляват ДДС. При отпадане на ограничението за право на данъчен кредит за леки автомобили съответно няма да се прилагат разпоредбите за специфичното освобождаване от начисляване на ДДС за облагаеми доставки (чл.50 от действащия ЗДДС).


4. Правото на данъчен кредит за леки автомобили ще намали дяла на т.нар. "сива" икономика при търговията с автомобили


Ако купувачът  - регистрирано по ЗДДС лице има право да си възстанови данъчен кредит за начисления му ДДС по повод придобиването на автомобила, то той ще направи логичният избор да закупи автомобил, независимо нов или употребяван, от друга фирма, регистрирана по ЗДДС. По този начин фирмите няма да имат интерес да купуват автомобили със съмнителен произход от лица, нерегистрирани по ЗДДС – физически лица или малки фирми. С разрешаването на право на данъчен кредит за покупките на леки автомобили ще се увеличат покупките на „светло”, за които съответните продавачи – дружества, регистрирани по ЗДДС ще начислят и внесат в бюджета както самият ДДС за продажбата, така и корпоративен данък върху реализираната от тях печалба.

Чрез въвеждането на правото на данъчен кредит за леки автомобили ще намалеят съществено продажбите, извършвани от физически лица, които не са регистрирани за данъчни цели и не внасят никакви данъци в бюджета.


В заключение, решаването на въпроса с правото на данъчен кредит за покупка на леки автомобили, както и на доставки на стоки и услуги за експлоатацията на тези автомобили, е от изключителна важност за целия легален бизнес в България и не само няма да намали постъпленията в бюджета, а ще извади на светло съществени парични потоци и ще доведе до увеличаване на нетните постъпления от сделките с предмет леки автомобили. 

Председател:
Божидар Данев

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |