В новините
 
16.01.2009 17:12   Новината е видяна 6908 пъти
Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, на 22.01.2009

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас,относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне  размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008 г.
 
2. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003 г.,с последващи изменения и допълнения.
 
3. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
 
4. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
 
5. Докладна записка от групата общинските съветници на ПП „ГЕРБ”, относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.
 
6. Докладна записка от група общински съветници от „ГЕРБ”, относно: Приемане на Наредба за символиката и отличията на Община Бургас.
 
7. Докладна записка от група общински съветници от „ГЕРБ”, относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Бургас.
 
8. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План на Община Бургас за управление при кризи вследствие на терористична дейност.
 
9. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани.
 
10. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за общинска дейност „Превоз на трудноподвижни лица” и общинска дейност „Превоз на деца и младежи с увреждания”.
 
11. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно:
1.Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за ел. захранване на трафопост в местност „Край село”, землище с. Маринка,Община Бургас, в обхват от съществуващ БКТП до нов БКТП в УПИ ХХХVІІ-277,278 в масив 2.

2. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на обслужващ път до имот пл. №312 в местността „Гьол бою”, землище с.Рудник    ПУП- Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор до ПСОВ.

3. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на водопровод  за ПИ № 34, масив 77, местност „Хайнлъка”, землище Бургас.

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно:
1. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе за преминаване на външен захранващ водопровод и улични водопроводи до имот пл. №1 в масив 16, местност „Големият камък” и имот пл.№17  масив 1 в местността „Край село” в землището на с. Димчево.

2. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване  на УПИ VІ-754, квартал 5 по плана на Промишлена зона „Меден рудник”, гр. Бургас.

3. Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на обособените УПИ за имот пл. № 133 в местност „Лозята" и за имоти 286,282 и 289 в местност „Долни плочи” землище с. Маринка, общ. Бургас.

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Териториално-устройствения план на Община Бургас, в частта на землищата на с. Маринка, с.Димчево и с.Твърдица.

14. Докладна записка от инж. Костадин Марков- Зам.кмет „УТС” Община    Бургас, относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ за обособяване от УПИ І общ. в кв. 127 по плана на Районен център „Меден рудник”-гр. Бургас на нов УПИ за изграждане на трафопост.

15. Докладна записка от инж. Костадин Марков- Зам. кмет „УТС” Община Бургас, относно: Частично изменение на ПУП -ПРЗ за обособяване от УПИ ХІV общ. в кв. 24 А по плана на жк. „Изгрев”- гр. Бургас на нов УПИ за изграждане на трафопост.

16. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: Ремонт и благоустройство на подлеза в кв. „Меден рудник”, бул. „Тодор Грудов”.

17. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: Ремонт за читалищния салон на читалище „ Тракия”, кв. Лозово.

18. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: Необходимостта от реконструкция и обезопасяване на следните съществуващи детски площадки.

19. Докладна записка от общинските съветници на СДС, относно: Необходимост от подобряването на инфраструктурата на някои квартали и улици в град Бургас. 

20. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно: Избор на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл. 25, ал.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси/ В сила от 01.01.2009 год.,обн. ДВ бр.94/31.10.2008г-/ ЗПРКИ/.

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Определяне на преимуществен ползвател на моторно превозно средство, собственост на Община Бургас, прехвърлено от Министерството на образованието и науката за превоз на ученици.

22. Докладна записка от Стоян Иванов-Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Предложение за приемане на минимална конкурсна цена за продажба на: Обособен обект, ул. „Христо Ботев” № 13, ет.3 в УПИ ІІІ, кв. 80, гр. Бургас.

23. Докладна зписка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти в кв. 144 и кв. 148 по ПУП-ПРЗ на Районен център на ж.р. „Меден рудник”, гр. Бургас.

24.  Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Българово, Община Бургас.

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV- 1518, в квартал 107 по плана на с. Рудник-с. Черно море , Община Бургас.

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас,  относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се  в с. Банево, Община Бургас

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот -частна общинска собственост, за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Самотна майка”, гр. Бургас, осъществяващо  дейност в обществена полза.

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ V- 429, кв. 55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Даване разрешение Община Бургас да придобие право на строеж за изграждане на колектор за ПСОВ „Меден рудник” в частни имоти.

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Закупуване на терен за изграждане на канално-помпена станция за обект „Канализация на с.Рудник-с.Черно море”, Община Бургас.

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов- Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на читалище „Антон Страшимиров” върху сградата на Младежки дом в с. Черно море, Община Бургас. 

32. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян -Зам. кмет „Здравеопазване,   превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”, относно: Отпускане на средства на КСА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМИК” - Спортна акробатика и БК „ЧЕРНОМОРЕЦ”-баскетбол.

33. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Кузман Михайлов Иванов.

34.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Антон Драганов Асенов.

35. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Марина Анатолиевна Терлугова.    

36.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Станимира Котева Байлова.

37. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Гергана Кирилова Стайкова.

38. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Елена Йорданова Кижева.

39. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Руслан Михайлов Димитров.

40. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице Донка Георгиева Паскалева.

41. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Създаване на клуб „Православни християнски традиции и празници” при ОДК Бургас.

42. Докладна записка от Семир Абумелих - общински съветник от групата на ПП „ГЕРБ”, относно: Допълнение към решение № 66 от протокол № 16 от 20.12.2008 г.

43. Докладна записка от група общински съветници от ПП „АТАКА”,относно: Отмяна на решение прието по т.66 от дневния ред на 16-то заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 18 и 20.12.2008г.

44. Молби за опрощаване

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |