В новините
 
22.01.2009 12:29   Новината е видяна 3832 пъти
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ НА ИССИ НА КНСБ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2008 Г.
В края на 2008 г. издръжката на живот нарасна с 0.6% спрямо месец септември 2008 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 9.3%. Планираната в началото на годината средногодишна инфлация надхвърли очакваните стойности в резултат на рязкото покачване на цените на хранителните стоки от началото на годината, повлияно в известна степен от нарастването на цените на хранителните стоки в световен мащаб, както и от натрупването на обективни и субективни вътрешни фактори, като :

      † Повишените от 1 януари акцизни ставки върху кокса и въглищата, автомобилните бензини и цигарите;

      † Етапно покачването на цената на природния газ от 1 януари с 9,9%, с 5,16% от 1 юли, и от 1 октомври с 24%.

      † Увеличението на цените електроенергията за битови нужди и топлоенергията от 1 юли.

      † Увеличението на цените на питейната вода, на транспорта, на услугите и др. 

      Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. декември достигна 473,74 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1 895 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти. 

Темпове на нарастване издръжката на живот по тримесечия за 2008 г. 

В %: I II III IV
При база предходно тримесечие 3.5 1.8 3.2 0.6
При годишна база 15.6 16.8 13.7 9.3
 

      За последните 8 години абсолютната стойност на издръжката на живот през декември нарасна със 199 лв., а средногодишната с 200 лв. Темповете на нарастване през 2008 г. са сред рекордните за периода – 9.3% на декемврийска база и 13.8% на средногодишна база. 
 

Нарастване на издръжката на живот през периода 2001-2008 г

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ИЖ през декември (лв.) 274,56 289,29 313,18 326,27 353,03 384,01 433,43 473,74
ИЖ средногодишно (лв.) 262,93 284,46 300,61 321,33 340,04 370,70 406,70 462,75
Ръст (дек. пр.год. = 100.0) 106.8 105.4 108.2 104.2 108.2 108.8 112.9 109.3
Ръст (пр.година = 100.0) 107.1 108.2 105.7 106.9 105.8 109.0 109.7 113.8
 

      При хранителните стокисредното поскъпване на групата е 1.6% през четвъртото тримесечие, а в годишен план ръстът е от 7.6%.

      · В групата „Хляб и зърнени храни” през четвърто тримесечие се отчита спад средно с 0.6%. Запазва се тенденцията на спад на цените на брашното (с 9.4%) и ориза (с 0.6%), има леко намаление и стабилизиране на цените на хляба и хлебните изделия (-0.4%) и умерено повишение на цените на сухите и сладкарски изделия (+1.0%).

      При годишна база цената на ориза е с най-високо поскъпване от 70.3%, докато брашното отчита спад с 13.2%. Независимо от спада на цената на брашното, групата „Хляб и хлебни изделия” на годишна база отчита ръст на цените от 14.6%.

      · При групата „Месо и месни продукти” се наблюдава повишение на цената средно с 1.3%, като по-силно е покачването на телешкото месо с 2.7 %, суровата наденица с 6.4%,  кренвиршите с 3.9%.

      На годишна база най-силно поскъпване е регистрирано при малотрайните колбаси с 24.1%, при кренвиршите с 20.5%, при телешкото шкембе с 46.3%, и пилешкото месо с 11.2% .

      · Регистрирано е поскъпване в групата „Риба и рибни продукти” с 11.0%  през четвърто тримесечие, а спрямо същия период на миналата година с 19.4%. При годишна база чувствително е нараснала цената на скумрията със 17.8% и на сребрист хек с 19.2%.

      · Намаление на цените се отчита през четвърто тримесечие в групата „Мляко и млечни продукти” – с 0.8%. По-ниска с 4.4% е цената на кравето сирене, а спрямо същия период на миналата година с 8.6%.

      Цените на пресните и киселите млека се задържаха на почти същите нива, а спрямо миналата година отчетоха ръст от 7.3%.

      · Наблюдава се значителен спад на цените в групата „Животински и растителни масла” с 12.6%. В резултат на трайното понижение на цената на слънчогледовото олио през последните месеци, стойностите през м. декември са с 3.2% по-ниски от същия период на миналата година, а спрямо предходното тримесечие със 16.4%.

      · Цените в групите на плодовете и зеленчуците варираха в различен диапазон. В края на годината цените в групата „Плодове и плодови консерви” са нараснали с 3.6% спрямо предходното тримесечие и с 3.7% при годишна база. През четвърто тримесечие е регистрирано намаление на цените на лимоните с 36%, на портокалите с 6.8%, на ябълките с 14.3%. Цените на лимоните и ябълките са по-ниски спрямо миналата 2007 година съответно с 3% и с 4.5%, докато портокалите са поскъпнали на годишна база с 22.2%.

      · В групата на зеленчуците също са налице разнопосочни тенденции. В края на годината цените в групата „Зеленчуци и зеленчукови консерви” са нараснали с 20% спрямо предходното тримесечие, но като цяло са намалели с 11.4% спрямо миналата година. Сезонно обусловено е увеличението на цените на червени домати с 46.4%, червения и зеления пипер средно с около 60%, на краставиците с над 90%, но от друга страна е регистрирано намаление на цените при зелето с 10.7%.

      · В следствие от тази ценова динамика като цяло са поскъпнали Храната и напитките в ЗОХ – средно с 1.3% за тримесечието и с 15.5% спрямо аналогичния месец на предходната година. Това е естествена реакция на поскъпналите суровини и стоки, постъпващи за преработка и продажба, но и като следствие на повишените разходи за издръжка и транспорт, горива и енергоносители. 

      При нехранителните стоки и услуги  е регистрирано намаление на цените с 0.4% за четвърто тримесечие, но на годишна база е налице увеличение с 10.9%. По-характерни ценови динамики са регистрирани в следните групи и позиции:

      · За едногодишен период цените в групата „Жилищните наеми и разходите за поддържане на жилището” са нараснали с 15.9%, като поскъпването е общо за цялата група – за наеми (близо 20%), услуги за ремонт (7.7%), питейна вода (18.1%).

      · Аналогична е ситуацията в групата „Осветление, отопление и енергия” – поскъпване с 12.2%. Това се дължи основно на покачване цените на топлоенергията с 15%, на електроенергията с 14.7%, на твърдите горива (от 13.5% за брикети до 33.2% при дървата за горене).

      · Поскъпване на цените е регистрирано в групата „Лична хигиена и здравеопазване” с 1.2% спрямо предходното тримесечие и с 10.7% на годишна база. По-характерни ценови изменения на годишна база се наблюдават при подгрупите: „Очила, стъкла и рамки за очила” с 30.3%; зъбни протези с 14.5%; лекарски услуги с 18.8%; доболнични услуги с 21.3%; болнични услуги с 16.6%.

      · Сериозно поскъпване на годишна база се отчита при групата „Образование, свободно време и развлечения” – с 10.1%. В по-голяма степен то се влияе от поскъпналите такси за обучение със 17.6%, като нарастването на таксите във висшите учебни заведения варира в диапазон от 13.5% до 26.8%.

      · Като цяло в групата „Транспорт и съобщения” се отчита ръст от 6.4% на годишна база и намаление от 5.6% за тримесечието. Намаление е регистрирано на цените на бензините и дизеловото гориво с 22.1% за четвърто тримесичие, а спрямо декември миналата година с 6.2%. По-характерни ценови покачвания в групата са регистрирани на годишна база: във вътрешно-селищния транспорт - с 30.8%, в автобусния междуселищен транспорт – с 22.9%, на пътническите таксиметрови услуги с 22.2%.  

      Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достигна 185,21 лв. на 1 лице, което показва ръст от 8.5% спрямо декември 2007 г. и ръст от 0.4% за четвърто тримесечие. По данни на НСИ за домакинските бюджети за ноември 2008 г. с общ доход на 1 л. до 185 лв. са около 22% от домакинствата в страната, а с доход над 450 лв. са 15.2%.

      Издръжката на децата в различните възрастови групи е:

      До 1 г.    261,42 лв.

      От 1 до 3 г.   252,62 лв.

      От 4 до 6 г.   268,65 лв.

      От 7 до 13 г  394,77 лв.

      От 14 до 18 г.  445,34 лв.

      Издръжката на живот на 1 работещ в 4-членното домакинство на двама възрастни + две деца достигна 527,10 лв., което е ръст от 9.5% в годишен план (при база декември 2007 г.).

      Въпреки намаляващите темпове на инфлация през последното тримесечие и дори отчетената от НСИ дефлация в някои от месеците:

      † средното относително нарастване на потребителските цени от началото на годината (декември 2008 спрямо декември 2007 г.) е 7.8%;

      † инфлацията за периода януари - декември 2008 г. спрямо същия период на миналата година е 12.3%;

      † средногодишният хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е 12.0%.

      Сравнителният анализ на европейско равнище показва, че България продължава да бъде една от страните с най-висока инфлация (12.0%). Пред нас е само Латвия с 15.3%. В Евро-зоната, при средно равнище 3.3%, най-ниска е тя в Холандия (2.2%) и най-висока в Словения (5.5%). Средно за ЕС-27 средногодишният ХИПЦ за 2008 г. е едва 3.7%. 

Равнище на инфлация (2008 г.), измерено чрез средногодишен ХИПЦ (%)

    Страна Инфлация
    Холандия   2.2
    Словения   5.5
    Евро-зона   3.3
    Швеция   3.3
    Дания   3.6
    Полша   4.2
    Унгария   6.0
    Чехия   6.3
    Румъния   7.9
    Естония 10.6
    Литва 11.1
    България 12.0
    Латвия 15.3
    ЕС-27   3.7

         Източник:  ЕВРОСТАТ 

      По равнище на минималната работна заплата през 2008 г. България продължи да заема последно място в ЕС-27. Номиналният размер от 112 евро е 3 пъти по-нисък от този на Полша, 6.2 пъти от Испания и 14.4 пъти на Люксембург. Макар и по-малки, различията в стандарт на покупателна способност (СПС) остават съществени: спрямо Полша – 1.9 пъти, Испания – 3.1 пъти, Люксембург – 6.2 пъти. 

Минимална работна заплата (2008 г.) в ЕС-27 (в евро и СПС)

    Страна Евро СПС
    България   112   245
    Румъния   137   232
    Латвия   228   351
    Литва   232   388
    Словакия   267   381
    Естония   278   390
    Унгария   285   418
    Чехия   329   460
    Полша   334   469
    Португалия   497   588
    Словения   567   736
    Малта   612   837
    Гърция   681   768
    Испания   700   753
    Великобритания 1148 1183
    Франция 1321 1239
    Белгия 1336 1268
    Холандия 1357 1316
    Ирландия 1462 1160
    Люксембург 1610 1532

                  Източник:  ЕВРОСТАТ 

      За периода 2000-2008 г. средногодишният номинален темп на нарастване на МРЗ е 14.4%, а реалното му изражение е 6.7%. Пред нас са Румъния (съответни темпове 27.9 и 12.2%), Латвия (15.7 и 8.5%). На обратния полюс са Франция (2.5 и 0.3%) и Белгия (2.3 и -0.2%). Очаква се МРЗ в България да бъде около 42-44 на сто от СРЗ (Румъния и Латвия около 30-33%, а Малта и Люксембург около 49-52%).

      По равнище на безработица страната продължава все още да е в умерения диапазон от 5 до 7% (5.1% към ноември 2008 г.). С най-ниска безработица са: Холандия – 2.7%, Австрия – 3.8% и Кипър – 3.9%, а на обратния полюс са: Латвия – 9.0%, Словакия – 9.1% и Испания – 13.4%. Средното равнище за Евро-зоната продължава да се покачва плавно до 7.8%, а за ЕС-27 до 7.2%.

      Вече са налице обаче първите проявления на кризата, изразяващи се в спад на производството и продажбите, съкращения, принудителен престой, неплатен отпуск, работа на непълно работно време. Те не се различават съществено от ефектите на кризата, които се чувстват в цяла Европа.

      Прогнозата ни е, че през настоящата година най-общо могат да се очакват следните промени (при едно по-оптимистично проявление ефектите на кризата):

      † Рязък спад в темповете на икономически растеж – още в края на миналата и началото настоящата година и постепенно стабилизиране в края на 2009 г.

      † Нарастване на безработицата, но без достигането на драматично равнище, поради наличието на някои ниши и буфери.

      † Несъществена промяна или дори възможно покачване производителността на труда, като следствие от понижената заетост и освобождаването предимно на нискоквалифицирана работна сила.

      † По-ниски от последните 2 години, но съществено над средноевропейските равнища, темпове на инфлация и нарастване издръжката на живота.

      † По-ниски номинални, но в реален израз положителни темпове на нарастване на доходите, включително и на средната работна заплата. 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |