В новините
 
16.03.2009 22:07   Новината е видяна 3271 пъти
дневния ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 19. 03. 2009 година /четвъртък/, от 10:00 часа, в сградата на Бургаски свободен университет

1. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища.


2. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. 


3. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Изменение на чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.


4. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Определяне правила за ползване на общинските мери и пасища на територията на Община Бургас за отглеждане на животни през 2009 година.


5. Докладна записка от Група общински съветници на ПП „ГЕРБ” относно: Договор за концесия от 18.04.2007 г.за площад „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Бургас.


6. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане решение за закриване на кметствата Банево и Ветрен и даване съгласие за административно - териториални промени, засягащи територията и границите на Община Бургас.


7. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Разпределяне на сумата от 200 000 лв. / двеста хиляди лева/, формирани в § 9700 „Резерв”, приет с Решение по т.7 / Протокол № 18 / на сесия на Общински съвет - Бургас от 19.02.2009 г.


8. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Определяне размера на дивидента за 2008 година на общинските търговски дружества.


9. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предложение за изкупуване от страна на Община Бургас на дяловете на съдружниците в „Бургасинвест” ООД- гр. Бургас.


10. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предложение за участие на Община Бургас в смесено дружество за проектиране и изграждане на проект „Зона за обществен достъп на транспортен възел морска гара, железопътна гара, автогара - Бургас”.


11. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на допълнителна парична вноска на „Аптеки” ЕООД.


12. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на кв. „Крайморие” - окончателен проект.


13. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно:

1.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20 kV от Ж.Р. 110 до имот пл. № 328 в землището на гр. Българово за захранване на обект „Мобилна станция” на „Глобул”, находяща се в имот пл. № 328.

2.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на УПИ ІІІ, кв. 8, в.з. Боровете, землище Банево.

3.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на оптичен кабел - отклонение ОК Бургас - Созопол - Приморско от съществуваща шахта М 2 006 и изграждане на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „СКАТ ТВ” ООД до с.Маринка и с.Твърдица.

4.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план трасе на водопровод за захранване на имот пл. № 5, масив 66, местност „Караянос”.


     14. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община   Бургас относно: Предложение за член на Управителния комитет за изпълнение на проект: „Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас”.


15. Докладна записка от Ивелина Василева - Заместник - кмет „Евроинтеграция и екология” относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на записи на заповеди в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерството на регионалното развитие по три проекта, изпълнявани от Община Бургас.


16. Докладна записка от Ивелина Василева - Заместник - кмет „Евроинтеграция и екология” относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на записи на заповеди в полза на Министерство на околната среда и водите по четири проекта, изпълнявани от Община Бургас.


17. Докладна записка от Ивелина Василева - Заместник - кмет „Евроинтеграция и екология” относно: Определяне на трима представители от Общински съвет -  Бургас за участие в Работна група за изготвяне и приемане на механизъм за ПЧП в Община Бургас, по проект: „Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в Община Бургас и Югоизточния планов район” по Оперативна програма „Административен капацитет”.


18. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Заместник - кмет

„Образование и култура” относно: Финансиране на художествения проект - Изложба - спектакъл „Огледалото на една дама”.


19. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно:Именуване на улица в „Промишлена зона „Юг”- кв. „Победа „ на ул. „Форос”.


20. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Изграждане на плувен комплекс в УПИ - І в кв. 56 по плана на ж.к. „П.Р.Славейков” чрез публично-частно партньорство.


21. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване възмездно право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за изграждане на трансформаторен пост в УПИ ІІ, квартал 37 по плана на к/с „Възраждане”, гр. Бургас.


22. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно:Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” АД за изграждане на трафопост в имот, частна общинска собственост.
 
 


23. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот - УПИ ІІ-993, кв.61 по плана на зона „Г”, ж.р. Меден рудник, гр. Бургас.


24. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот - УПИ ІХ - 841, кв.63 по плана на зона „Г”, ж.р. Меден рудник, гр. Бургас.


25. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот - УПИ VІ-56,59 в кв.11 по плана на кв. „Горно езерово”, гр. Бургас.


26. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот - УПИ ІІІ - 1084, кв. 19 по плана на кв. „Акации”, гр. Бургас.


27. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот - УПИ ХІІ - 119, кв.8 по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас.


28. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот - УПИ ІІ - 756, кв.81 по плана на с. Равнец, Община Бургас.


29. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лице в УПИ VІ - 210, в квартал 18 по плана на с. Рудник - с.Черно море, Община Бургас.


30. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І, квартал 37 по плана на к/с „Възраждане”, гр. Бургас, чрез откупуване частта на физическото лице.


31. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общински жилища на наематели, настанени в тях по административен ред.


32. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХ - 412, кв. 18 по плана на вилна зона „Минерални бани”, Община Бургас.


33. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ - 885, кв.96 по плана на кв. „Долно езерово”, гр. Бургас.


34. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на УПИ V в кв. 50 по плана на с. Брястовец, Община Бургас, общинска собственост, с учредено и реализирано право на строеж на физически лица.


35. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на УПИ ІІІ - 819 в кв. 25 по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас, общинска собственост, с учредено право и реализирано право на строеж на физическо лице.


36. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ VІІ - 116 в кв. 15 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС / ДВ бр.54 / 2008 год./


37. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ - 720, кв. 58 по плана на кв. „Долно езерово”, Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС / ДВ бр.54/ 2008 год. /


38. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на УПИ І - 404 в кв. 32 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС / ДВ бр.54 / 2008 год. /


39. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на УПИ ХІІ - 264,265,266 в кв. 20  по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас, общинска собственост, с учредено право и реализирано право на строеж на физически лица, по реда на § 42 от ПРЗ към ЗИД на ЗОС /ДВ бр. 54 / 2008 год.

40. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.3, от дневния ред на проведеното на 19.06.08 г. заседание / Протокол №10 /.


41. План - сметка на Местната комисия по жилищно спестовни влогове - Бургас по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Бургас за 2009 год.


42. Отчет на обществен посредник - Т. Атанасов относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник за 2008 година.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |