В новините
 
16.04.2009 19:50   Новината е видяна 6118 пъти
ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - Бургас. Отчет

АПРИЛ 2009г.
ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ  2008г.
ОБОБЩЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Увеличение на преминалите болни през общинските лечебни заведения за 2008г.спрямо 2007г. – 5%
През общинските лечебни заведения за 2008г. са преминали 80% от населението на Община Бургас
Увеличение на общите приходи с 13%
Общата стойност на финансирането през 2008г. на лечебните заведения от Община Бургас  е 1699 хил.лв., от които
за дофинансиране на дейността – 450 хил.лв.
по капиталова програма – 1249 хил.лв.
Общинските лечебни заведения са извършили самофинансиране в медицинска апаратура и сграден фонд в размер на 680 хил.лв.
Общо 660 са работещите в общинските лечебни заведения
Средната работна заплата  е 778 лв.

ПРОБЛЕМИ
Липса на актуализация на ценообразуването по Националния Рамков договор
Ограничаващата рамка на клиничните пътеки и  поставяне на неизпълними условия за сключване на договори по клинични пътеки
Игнориране на части от лечебни заведения за допълнителни договори в РЗОК за извънболнична помощ, въпреки наличие на необходимия човешки и материален ресурс
Недостатъчно заплащане на дейностите по клинични пътеки
 
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
В условията на икономическа криза приоритетни цели за общинските лечебните заведения през 2009г.са:
Да минимизират разходите си  и да поддържат строга финансова дисциплина
Да участват по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, насочена към здравните заведения и услугите предоставяни от тях. Да задълбочат и утвърждават започналите през 2008 г.  управленски и организационни реформи
Да издигнат управлението на дружествата на по-висок етап чрез внедряването и прилагането на система за управление на качеството ISO
Целенасочена информационна дейност за вида и обема на предлаганите медицински услуги
 
МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР БУРГАС 
ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
11% ръст на преминали болни през стационар
33% увеличение на изследванията в цито – хистопатологична лаборатория
15% ръст на пациенти, преминали през клинична лаборатория
4 медико - диагностични лаборатории

ПРИХОДИ
15% ръст на приходите
20% ръст на преминали по клинични пътеки
11% ръст на амбулаторните прегледи
23% ръст на клинико-лабораторните изследвания
Апаратура за дълбока и полудълбока ренгенова терапия
Закупен сушилен стерилизатор, воден фантом за калибриране на апаратите за лъчелечение
Закупена машина за дезинфекция на ендоскопски сонди
Закупен медицински монитор
Завършен ремонт на отделение по вътрешни болести, отделение по лъчелечение
Закупени болнични легла
Общата стойност на инвестираните средства – 1030 хил.лв. и представляват 48% повече, спрямо 2007г.

ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Закупуване на цистоуретроскоп, наркозен апарат, бронхоскоп и рентгенова терапевтична уредба за повърхностна рентгенова терапия.
Въвеждане в експлоатация на апаратура за дълбока и полудълбока ренгенова терапия
Въведените лимитирани бюджети от НЗОК през 2009г. ще намалят приходите , при съответно извършени разходи.
Неизпълнението на приходната част на държавния бюджет ще доведе до редуциране на бюджетната субсидия.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР БУРГАС ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
2% намаление на преминалите болни през стационара
1% намаление на преминали по клинични пътеки
3% ръст на амбулаторните прегледи
8% ръст на клиничните изследвания
2 лаборатории- клинична и микро-биологична

СБАЛ ПФЗС ЕООД
ПРИХОДИ
9% ръст на приходите
3% ръст на преминали през амбулатория
89% ръст на изследваните във фибробронхоскопски кабинет
12% ръст на рентгенографиите
СТЕЛК обслужва следните области: Бургас, Сливен и Ямбол
Обща стойност на инвестициите през 2008г. е в размер на 115 хил. лв., в т.ч.
27 хил.лв. в медицинска апаратура за оборудване с центрофуга и електролитен анализатор на микробиологична лаборатория
28 хил.лв. в немедицинска апаратура
61 хил.лв. инвестиции в строително ремонтни дейности по сградния фонд.

ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
СБАЛ ПФЗС ЕООД
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Изработване на маркетингова система за изучаване на развитието на потребностите на потребителите на медицински услуги.
Инфраструктурно укрепване на съществуващата сграда
Ремонт на приземен етаж и покривната конструкция

СБАЛ ПФЗС ЕООД
ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР 
БУРГАС
ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
2% намаление на преминали болни
2,4% намаление на първичните прегледи
6% ръст на профилактичните прегледи
6% ръст на диспансерно наблюдаваните

ОД ПЗС ЕООД
ПРИХОДИ
46% ръст на приходите
11% ръст на изследваните в диспансерно-поликлинично отделение
2 психологични лаборатории, една от които ангажирана в екип на детско-юношеския екип
Медико-диагностична лаборатория
Кабинет за психосоциални интервенции
Извършените инвестиции са в размер на

82 хил.лв., както следва:

Подмяна на вертикални и хоризонтални
В и К комуникации

Подмяна на дограма
Съоръжения – клетка кабинети дневен стационар
 

ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Очаквано нарастване на броя пациенти, хоспитализирани по социални индикации,
във връзка с икономическата криза
Нарастване на броя на извършваните амбулаторни прегледи и дните на временна нетрудоспособност

ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР БУРГАС
ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
3% намаление на преминалите болни през стационар
1,2% намаление на на изследвания и процедури
4 лаборатории
16% ръст на изследванията в Микологична лаборатория
207% ръст изследванията в алергологична лаборатория

ОД КВЗС ЕООД
ПРИХОДИ
2% намаление на приходите
Обслужва 13 общини и е единствено лечебно заведение в Бургаска област за болнична помощ по КВБ
Микологичната лаборатория обслужва целия югоизточен регион
8 специалиста, всички със специалност по кожни и венерически болести
Извършен текущ ремонт на В и К мрежата в Стационарен блок
Закупени дерматоскопи за всички лекарски кабинети

ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
ОД КВЗС ЕООД
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Нормално функциониране и осигуряване на оптимални условия за работа на персонала
Предлагане на висококвалифицирана, достъпна, в достатъчен обем и с необходимото качество дермато-венерологична помощ на населението
Разширяване на диагностичния обем дейности, чрез въвеждане на нови изследвания в алергологична лаборатория, което ще доведе до по – стабилна позиция на пазара на медицински услуги.

ОД КВЗС ЕООД
ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 БУРГАС ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
5% намаление на извършените прегледи
79% ръст на хирургично – санираните лица
16% ръст на интероралните дентографии
69% ръст на физиотерапевтичните процедури

Дентален център 1 ЕООД
ПРИХОДИ
25% ръст на приходите
4 сключени договора със здравноосигурителни фондове
4 сключени договори с други лечебни заведения
8 специалиста по дентална медицина
Обособен оперативен блок, стерилизационна, физиотерапия и рентген
Направените инвестиции са в размер на 113 хил.лв., за:
Подновяване на инструментариума
Поддръжка на съществуваща медицинска техника
Закупена автоклавна машина
 
ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
Дентален център 1 ЕООД
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Сертифициране на лечебното заведение по ISO 9001: 2000
Участие в програми за преквалификация на работещите в центъра
Сключване на договори за допълнителна дентална помощ
Изготвяне на енергиен одит на сградата и участие в проект за саниране.
Акредитация на лечебното заведение към Министерството на здравеопазването и в частност акредитация на база за следдипломна специализация.
 
Дентален център 1 ЕООД
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 БУРГАС
ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
8% ръст на прегледите по РЗОК
9% ръст на първичните прегледи
5% ръст на вторичните прегледи
7% ръст на рентгеновите изследвания
34 специалиста с утвърден авторитет

ДКЦ 1 ЕООД
ПРИХОДИ
14% ръст на приходите
Договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ
7 договора със здравноосигурителни дружества
4 договора с други медицински центрове
1 сключен договор за трудова медицина
Апарат за физиотерапия
Дефибрилатор
Амбулаторен монитор за кръвно налягане
Апарат за магнитотерапия
Електротерапевтичен апарат с нискочестотни токове
Компютърна техника за дейността на кабинетите
Аспирационна помпа за кабинет УНГ

ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
ДКЦ 1 ЕООД
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Съхранение на високия имидж на отделните специалисти и на структурата като цяло
Участие в благотворителни кампании като предлагане на безплатни медицински прегледи и услуги по повод национални и международни чествания и празници.
Запазване на своята конкурентоспособност, за да продължи да бъде притегателен център за пациентите
Разширяване на дейността свързана с доброволните здравноосигурителни фондове.

ДКЦ 1 ЕООД
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 БУРГАС
ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
25% ръст на извършените прегледи
8% ръст на извършени физиотерапевтични процедури
35% ръст на рентгеновите изследвания
8% намаление на клинико-лабораторните изследвания
25 специалиста с утвърден авторитет

ДКЦ 2 ЕООД
ПРИХОДИ
16% ръст на приходите
Договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ
4 договори със здравноосигурителни дружества
2 договори с други медицински центрове
4 сключени договори за трудова медицина
Закупена е следната нова апаратура

Биомикроскоп
Компютърен периметър
Физиотерапевтичен апарат
Апарат за късовълнова терапия
Основен ремонт на рентгенов апарат
Подмяна на дограма на помещението на рентгена
Компютърна техника
 
ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
ДКЦ 2 ЕООД
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Устойчиво позициониране на медицинския пазар
Постоянно подобряване на качествените показатели във всички сектори на организационната структура.
Стратегия на управление на лечебното заведение е привеждане на здравеопазването в съответствие с европейските стандарти.
Закупуване на нов графичен рентгенов апарат със средства от Капиталовата програма на Община Бургас
Изграждане на съоръжение за достъп на хора с увреждания
Въвеждане на ISO 9000:2001
 

ДКЦ 2 ЕООД
МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР 1 БУРГАС
ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
3% ръст на извършени прегледи
89% ръст на платените прегледи
31% ръст на превенции по детско и майчино здравеопазване
18% намаление на физиотерапевтичните процедури
 
МЦ 1 ЕООД
ПРИХОДИ
0.5% намаление на приходите
14 специалиста с утвърден авторитет
2 договора по трудова медицина
1 договор със здравноосигурителен фонд
Обслужва 33 хил. души от населението на Община Бургас
Рентгенов апарат графичен и скопичен пост
Реконструкция на рентгенов кабинет
Обособен мамографичен кабинет

ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
МЦ 1 ЕООД
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Уточняване на статута и локализацията на лечебното заведение.
Сключване на договори с доброволни здравноосигурителни фондове, служби по трудова медицина за съвместна дейност и извършване на профилактични прегледи
Включване в скринингови програми на МЗ за ранна профилактика на социално значими заболявания.
 
 

МЦ 1 ЕООД
МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР 2 БУРГАС
ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
14% намаление на извършените прегледи
4% намаление на процедури по физиотерапия
35хил.броя изследвания в клинична лаборатория
20% ръст на рентгеновите изследвания
 
МЦ 2 ЕООД
МЦ 2 ЕООД
ПРИХОДИ

5% ръст на приходите
Договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ
2 договора със здравно-осигурителни фондове
2 договора по трудова медицина
Рентгенова тръба
Двуканален аудиометър
Апарат за микровълнова терапия
Авторефрактометър
ЕКГхолтер с рекордер
Велоергометър
Колпоскоп
Фетален монитор
Холтер за кръвно налягане
УНГ стол
 
ИНВЕСТИЦИИ 2008г.
МЦ 2 ЕООД

ТЕНДЕНЦИИ 2009г.
Промените в структурата, съобразени с медицинския пазар ще допринесат за оптимален обем на медицинското обслужване на всички възрастови групи
Осъвременяването на медико-техническото оборудване, чрез поетапно закупуване на нова апаратура, което ще подпомогне разширяването на медицинските дейности като обем и качество
Повишаване на квалификацията на медицинския персонал- гаранция за по – високо ниво на критериите за добра лекарска практика
 
 

МЦ 2 ЕООД


 
 
МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР 3 БУРГАС
ЕООД


КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ


4% намаление на амбулаторните прегледи
4% намаление на рентгеновите и ехографски изследвания
1% намаление на клинико-лабораторни изследвания
 
 

МЦ 3 ЕООД

МЦ 3 ЕООД
 


ПРИХОДИ


6% ръст на приходите
Договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ
3 договора със здравно осигурителни фондове
20 специалиста с придобити клинични профилни специалности
Общо инвестиционни разходи в размер на 47 хил.лв., в това число

Апарат за лечебна електростимулация
Компютърни системи
Извършени ремонтни дейности за подобряване на наличната материално-техническа база
 

ИНВЕСТИЦИИ 2008г.


МЦ 3 ЕООД


 
ТЕНДЕНЦИИ 2009г.


Подобряване на информираността и достъпа до медицинска помощ на над 80 хил.души, здравноосигурени лица на територията на ж.к. “Меден Рудник” в гр.Бургас
Непрекъснато подобряване на качеството на медицинското обслужване
Сертифициране на лечебното заведение по ISO
Акредитация на лечебното заведение
 

МЦ 3 ЕООД

тази статия се индексира много добре!

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |