В новините
 
30.04.2009 11:21   Новината е видяна 5885 пъти
Решение на ВАС по жалба на ОЦК АД - Кърджали

Със свое решение № 5583 от 28.04.2009г. относно жалба на ОЦК АД - Кърджали, тричленен състав на Върховния административен съд на Република България отмени решение № 7-4/2008г. на Министъра на околната среда и водите за неодобряване на инвестиционно предложение за обновяване на цинково производство (нови пържилен и електролизен цех и производство на сярна киселина) и върна преписката на министъра на околната среда и водите за решаването й по същество.

В началото на т.г. БСК и Българската асоциация на металургичната индустрия предприеха стъпки в подкрепа на инвестиционната програма на ОЦК АД пред МОСВ и МС.

***

РЕШЕНИЕ
№ 5583
София, 28.04.2009

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА, ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
при секретар Илиана Иванова и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА по адм. дело № 9418/2008. 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба от „Оловно-цинков комплекс” АД, гр. Кърджали, против решение № 7-4/2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от министъра на околната среда и водите, с което не е одобрено осъществяване на инвестиционно предложение за „Модернизация и разширение на цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех”. Жалбоподателят навежда доводи за незаконосъобразност на оспореното решение като постановено в нарушение на предписаната от закона форма, на материалноправните норми на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Ответникът министърът на околната среда и водите, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

За да се произнесе по съществото на жалбата настоящият състав на Върховния административен съд взе предвид следното:

Процедурата по извършване на ОВОС на инвестиционното предложение за „Модернизация и разширение на цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех” е започнала на 15.12.2006 г. с уведомление от „Оловно-цинков комплекс” АД, гр. Кърджали за инвестиционното предложение. На 14.12.2006 г. е направена публикация във в. „Нов живот”, с което засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение, като копие от уведомлението е изпратено на МОСВ.

С писмо от 12.12.2006 г. МОСВ е информирало възложителя, че инвестиционното предложение за „модернизация на съществуващите мощности за производство на цинк и увеличаване на производството от 32000 т. на 45000 т. годишно спрямо разрешения капацитет с комплексно разрешително №124/2006 г., следва да се разглежда като „разширение по смисъла на § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. Посочено е, че инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 7, б. ”а” от Приложение № 1 към ЗООС и съгласно т. 38 от същото подлежи задължително на ОВОС. Дружеството е уведомено, че инвестиционното предложение представлява „съществена промяна” по смисъла на ЗООС и съобразно Методиката за издаване на комплексни разрешителни. Осъществяването на дейността, предмет на инвестиционното предложение не е включена в издаденото комплексно разрешително, поради което след изпълнение на задълженията по глава VІ от ЗООС операторът следва да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително в Изпълнителната агенция по околна среда.

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), възложителят на инвестиционното предложение в най-ранния етап на инвестиционното намерение е информирал компетентните органи и засегнатото население, като го е обявил писмено. Изготвени са уведомления по предвидения за това в закона ред, с което са информирани заинтересуваните лица и е представено заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС на инвестиционното предложение.Проведени са консултации със специализираните ведомства и засегнатото население. Направени са писмени уведомления съобразно чл. 9 , ал. 3, т. 1 и 4 от НУРИОВОС, като с писма са поискани становища от министерство на здравеопазването, Община Кърджали, РИОСВ - Хасково, РИОКОЗ- Кърджали, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”-Пловдив, Държавно лесничейство-Кърджали, ВиК-Кърджали, Фондация „Център на неправителствените организации-Кърджали. Становищата и мненията на засегната общественост и на компетентните органи са изложени в нетехническото резюме към доклада за ОВОС.

На 13.04.2007 г. възложителят е представил в МОСВ задание за определяне на обхвата и съдържанието на ОВОС, като административният орган е уведомил дружеството, че заданието е изготвено съгласно изискванията на нормативната уредба, а предложената структура на доклада е в съответствие с чл. 96 от ЗООС.

На 16.05.2007 г. дружеството е представило доклада за ОВОС, като с писмо от 05.06.2007 г. административният орган е уведомил жалбоподателя, че доклада е оценен със степен Б и съобразно изискванията на чл. 16 от НУРИОВОС е определил и засегнатата община, с която възложителят да организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС.

С писмо от 05.07.2007 г. Българската агенция за инвестиции е уведомила МОСВ, че на „Оловно-цинков комплекс” АД е издаден сертификат за първи клас инвестиция за осъществяване на инвестиционен проект „Модернизация и разширение на цинков завод” и дружеството се ползва от преференцията, предвидена в чл. 15 от Закона за насърчаване на инвестициите.

На 26.06.2007 г. във в. „Нов живот” е оповестена датата и часа за провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС в засегнатата община. Предоставен е 30-дневен срок за запознаване с доклада от заинтересуваните лица и за представяне на писмени становища.

Общественото обсъждане е проведено на 26.07.2007 г., за което е съставен протокол и присъствен списък.

На 07.08.2007 г. възложителят е представил в МОСВ протокола от общественото обсъждане, а на 04.10.2007 г. е представено становището на дружеството по въпросите от общественото обсъждане.

След проведеното обществено обсъждане на доклада за ОВОС в МОСВ са постъпили становища от РИОСВ гр. Хасково,; Изпълнителна агенция по околна среда; Басейнова дирекция „Източнобеломорски раойн” Пловдив. На 18.09.2007 г. МОСВ е изискало становище и от Министерство на здравеопазването в срок до 25.09.2007 г. , което не е дадено.

С писма от 09.08.2007 г. и 20.09.2007 г. МОСВ е уведомило жалбоподателя, че следва да преработи информацията относно нормите за допустими емисии от източниците на емисии, съобразно изискванията на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, както е изискана и допълнителна информация. На 30.08.2007 г. и 27.09.2007 г. жалбоподателят е представил допълнения към доклада за ОВОС.

Със заповед от 15.11.2007 г. министърът на околната среда и водите е насрочил заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на 26.11.2007 г., на което е взето решение за одобряване на инвестиционното предложение. Решението е подписано с особено мнение от един от членовете на съвета относно обсъждането на т. 1 от заседанието и в частност по условие № 1 от решението за одобряване на инвестиционното предложение. В мотивите към особеното мнение е посочено, че не е налице яснота относно въпроса прието ли е условие 1 или не. Със заповед от 24.03.2008 г. министърът на околната среда и водите е насрочил ново заседание на ВЕЕС на 31.03.2008 г. с дневен ред : Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация и разширение на цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех”.На проведеното заседание ВЕЕС е взел решение да не се одобри осъществяването на инвестиционното предложение.

На 16.06.2008 г. административният орган е взел оспореното решение, с което не е одобрил осъществяването на инвестиционното предложение.

С оглед на така установеното настоящият състав на Върховния административен съд намира жалбата за основателна, като съображенията за това са следните:

Оспореното решение е издадено от компетентния орган съобразно нормата на чл. 94, ал.1, т. 1 от ЗООС. Спазени са изискванията на чл. 95 от ЗООС във вр. с чл. 9 от НУРИОВОС като на най-ранния етап на инвестиционното намерение са информирани компетентните органи и засегнатата общественост, организирани и проведени са консултации. Изработено е задание за обхват и съдържание на ОВОС, като доклада за ОВОС е представен за оценяване на качеството му съгласно изискването на чл. 13 от НУРИОВОС. Последният е оценен със степен Б, а от събраните по делото доказателства е установено по несъмнен начин изпълнението на процедурата по чл. 97 от ЗООС вр. чл. 17 от НУРИОВОС, по силата на която, след положителна оценка от компетентния орган на доклада по ОВОС, инвеститорът е задължен да организира съвместно с определените от административния орган засегнати общини, кметства и райони, обществено обсъждане на доклада по ОВОС. В изпълнение на чл. 99 от ЗООС възложителят е внесъл в МОСВ протокола от проведеното обществено обсъждане и становището си по повдигнатите въпроси. ВЕЕС е взел решение за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение. Решението е подписано с особено мнение относно Раздел І т. 1 от Общите условия. В нарушение на чл. 13, ал. 2 от Правилника за функциите задачите и състава на ВЕЕС министърът на околната среда и водите е изискал повторно разглеждане на цялото инвестиционно предложение, вместо на съответната точка. Независимо, че решението на ВЕЕС е само част от основанията за одобряване на инвестиционното предложение съгласно правилото на чл. 18, ал. 1 от НУРИОВОС, то в случая е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като фактическите основание, изложени в оспореното решение дословно преповтарят второто решение на ВЕЕС. В нарушение на цитираната правна норма при вземане на решението не са съобразени останалите законови критерии за вземане на решението. При наличие на две коренно противоположни решения на ВСЕЕ за инвестиционното предложение, административният орган е след
вало да изложи съображения защо е предпочел второто решение на ВССЕ, което в случая не е сторено.

Оспореното решение е постановено и в нарушение на материалноправните норми на ЗООС. Посоченото в мотивите на решението обстоятелство, че дружеството не е изпълнило мерките от инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 124/2006 г., въпреки изтеклите срокове за изпълнение е неотносимо към инвестиционното предложение и не може да бъде основание за отказ да бъде одобрено същото. От една страна съгласно писмо на МОСВ от 23.01.2007 г. предвижданата модернизация и разширение на инсталацията за производство на цинк представлява съществена промяна по смисъла на ЗООС и нейното осъществяване не е разрешено с издаденото комплексно разрешително, като дружеството е уведомено, че след изпълнение на задълженията по глава VІ от ЗООС (екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда) операторът следва да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително в Изпълнителната агенция по околна среда. От друга страна за издаването на комплексно разрешително е предвидено самостоятелно производство независимо от оценката за въздействието върху околната среда. Неизпълнението на условията по издадено комплексно разрешително е основание за ангажиране отговорността на оператора по предвидения за това в закона ред, но не и условие за одобряване на инвестиционно предложение в неговата най-ранна фаза.

На следващо място като основания за отказ да се одобри инвестиционното предложение е посочено, че моделирането на разсейването на емисиите на вредни вещества от източните на територията на предприятието, с използване на модела PLUME, което е прието от МОСВ съвсем условно и с препоръки, не позволява да се направи еднозначна преценка и не доказва, че след осъществяване на инвестиционното предложение, без изпълнение на мерките по комплексното разрешително ще бъдат спазени нормите за съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух.Инвестиционното предложение не гарантира спазването на нормите за качество на околната среда. С плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните отрицателни въздействия, част от доклада за ОВОС, не се предлагат конкретни решения, с които да се гарантира спазване на нормите на качество на атмосферния въздух. Така посочените основания са в противоречие със събраните по делото доказателства. Влиянието на инвестиционното предложение върху всички компоненти на околната среда подробно е изследвано в Доклада за ОВОС, оценен със степен Б (предоставена е информация с незначителни пропуски, които не са важни при вземането на решение). От заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, неоспорена от страните, по несъмнен начин е установено, че избраната технология, предмет на инвестицията, е най-добрата съществуваща до момента и гарантира безусловно спазване на нормите за качество на околната среда както по компонент въздух, така и по води. Сега действащата технология е от 1955 г., като инвестиционното предложение предвижда пълното й спиране в момента на внедряване на новата технология. Вещото лице изрично заявява, че при едновременно използване и на двете технологии, инвестиционното предложение се обезсмисля. Освен това с представеното допълнение към доклада за ОВОС са представени резултати в три варианта – самостоятелна работа на всички изпускателни устройства на ново цинково производство; самостоятелна работа на всички изпускателни устройства на старо оловно производство и съвместна работа на изпускателните устройства на ново цинково и старо оловно производство. На проведеното второ заседание на ВЕЕС представителят на Община Кърджали неколкократно е подчертал, че проблемът със замърсяване на въздуха не е от цинковото, а от оловното производство, а инвестиционното намерение касае единствено цинковото производство.

На следващо място като основание за издаване на оспореното решение е посочено, че поради липса на решение за изграждане на депо за всички производствени и опасни отпадъци на дружеството, предлаганото временно съхранение на отпадъците, които ще се генерират след осъществяване на инвестиционното предложение, е неприемливо и не осигурява устойчиво развитие на проекта. В първото решение на ВЕЕС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното намерение като едно от фактическите основания за вземане на решението е посочено, че дружеството е предприело действие за изграждане на ново депо за отпадъци, генерирани от производствената му дейност. Видно от писмо от 30.05.2008 г. на МОСВ е, че е налице висяща процедура по извършване на ОВОС за депо за опасни отпадъци, като дружеството е уведомено, че може да подаде искане за прилагане на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС. Следва да се отбележи и че от съществено значение за реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на депо за опасни отпадъци е наличието и на одобрен проект за модернизацията и разширението на цинковото производство, тъй като капацитета на депото и техническите му характеристики са в пряка зависимост от вида отпадъци, генерирани от всички производства на „Оловно цинков комплекс” АД.

Доводите на процесуалният представител на министъра на околната среда и водите, че инвестиционното намерение е в противоречие с разпоредбите на Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда не следва да се обсъждат, тъй като такива основания не са изложени в оспорения административен акт.

От всичко изложено дотук следва, че оспореното решение е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалноправните норми на ЗООС и НУРИВОС, поради което същото следва да бъде отменено. Решението е постановено, без да са взети предвид доклада за ОВОС, документацията предоставена в хода на процедурата, представените становища и резултатите от общественото обсъждане. Тъй като въпросът за извършване на ОВОС е предоставен на преценката на административния орган, преписката следва да бъде върната на министъра на околната среда и водите за нейното решаване по същество.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 7-4/2008 г. от 16.06.2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от министъра на околната среда и водите, с което не е одобрено осъществяване на инвестиционно предложение за „Модернизация и разширение на цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех”.

ВРЪЩА преписката на министъра на околната с реда и водите за решаването й по същество.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Андрей Икономов

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |