В новините
 
03.12.2009 10:15   Новината е видяна 4147 пъти
Центровете за професионално обучение ще се лицензират по електронен път от 2010 г.
Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и професионално ориентиране ще могат да се възползват от нови електронни административни услуги, вкл. и он-лайн процедура за лицензиране, съобщиха от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО). В момента в агенцията се реализира проект, чиято цел е до ноември 2010 г. основните услуги на Агенцията, свързани с дейността на центровете за професионално обучение, да бъдат предоставяни по електронен път.

     Проектът „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение” стартира през м. юни 2009 г. и се изпълнява по приоритетна ос III на ОПАК “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, т. 3.1. 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 и е съ-финансиран от Европейския социален фонд.

     „Електронните услуги, свързани с лицензиране на центровете за професионално обучение (ЦПО), наблюдение на качеството на предлаганите от тях обучения, подаването на информация за дейността им, ще съкратят времето и ще облекчат достъпа до продължаващо професионално обучение за нашите партньори и клиенти”, каза г-н Деян Пушкаров, Председател на НАПОО. „В условия на икономически спад и растяща безработица, вярваме, че търсенето на допълнителна квалификация и професионално обучение ще расте”.

     Проектът  на НАПОО е фокусиран в няколко  направления - повишаване квалификацията на служителите и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, облекчаване на административните процедури за лицензиране на доставчици на професионално обучение и подаване на информация за годишната им дейност, както и оптимизиране на механизмите за обратна връзка с потребителите на административни услуги, предоставяни от НАПОО.

     Поетапно  в рамките на проекта се предвижда въвеждането на електронни услуги за издаване на служебни бележки и справки, издаване и изменение на лицензии, издаване на копия от документи и др. Очаква се до ноември 2010 г. гражданите, бизнесът и структурите на държавната администрация да получат по-качествени услуги, които да се осъществяват в по-кратки срокове. 

     Дейности  по проекта:

     Предвидените  дейности по проект „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение” включват анализ на ефективността на предоставяните електронни административни услуги, ре-инженеринг на административните процеси, повишаване на качеството и съкращаване на сроковете на услугите, усъвършенствани и облекчени процедури за лицензиране и подаване на информация за дейността, чрез внедряване на он-лайн системи за подаване на документите и следене на техния статус, и информационни дейности.

      Информация  със свободен достъп чрез сайта на НАПОО:

     В момента НАПОО осигурява свободен достъп до регистъра на центровете за професионално обучение (ЦПО) и центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), както и до Списъка на професиите за професионално образование и обучение чрез сайта си www.navet.government.bg и чрез Информационната система, чието надграждане предстои. Тя ще бъде снабдена с модули, които ще автоматизират процесите, като се осигури и он-лайн въвеждане на информацията, свързана с регулаторните режими, и получаване на он-лайн информация за статуса на подадените документи. Системата ще включва елементите и на националната квалификационна система:

          o регистър на лицензираните ЦПО и ЦИПО;
          o регистър на професиите в системата на професионалното образование и обучение;
          o регистър на обучаващите в системата на професионалното обучение;
          o регистър на външните експерти;
          o регистър на издадените документи за придобита професионална квалификация в ЦПО.

     Системата ще се използва и за обратна връзка на гражданите и бизнеса с НАПОО за подаване на сигнали, предложения и информация за удовлетвореността от предлаганите административни услуги.

     За  колко време се издава лиценз на Център за професионално  образование:

     Издаването или изменението на лиценз от НАПОО за Център за професионално образование или Център за информация и професионално ориентиране в момента отнема до 3 месеца, издаването на справка или дубликат на лицензия 7 или 14 дни,, издаването на удостоверение за промяна в списъка на професиите – до 30 дни. Успоредно с облекчаване на административните процедури за регистрация и лицензиране на образователни центрове, се засилва и контролът върху качеството на предоставяните услуги. След въведените промени в Закона за професионалното образование и обучение през 2009 г., Националната агенция извършва цялостен контрол над дейността и качеството на услугите, предоставяни от ЦПО.

     За  НАПОО

     Националната  агенция за професионално образование  и обучение е създадена през 2000г. като структура към Министерски съвет, чиято основна цел е да организира, подпомага и контролира процесите по предоставяне на професионални обучителни услуги, разработването на държавни образователни изисквания и Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Освен издаването и изменението на лицензии на Центрове за професионално обучение и Центрове за информация и професионално ориентиране, Агенцията осигурява консултации, издава справки, води Регистър на лицензираните центрове и контролира тяхната дейност. Дейността на Агенцията се управлява от Управителен съвет, в който участват, на трипартитен принцип, представители на Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; Министерство на земеделието и храните; Министерство на икономика, енергетика и туризъм; Министерство на регионалното развитие и благоустройство, на националнопредставителните организации на работодателите и на работниците и служителите.
Ключови думи: професионално обучение, НАПОО,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |