В новините
 
15.11.2010 05:44   Новината е видяна 5621 пъти
Стартира набирането на лични асистенти за хора с увреждания

На 8 ноември 2010 г. Община Бургас стартира изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд.
Предвидените дейности гарантират предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват.
В продължение на 14 месеца проектът ще бъде изпълняван от служители на дирекция „Социални дейности и трудова заетост”, дирекция „Бюджет и финанси” и други експерти от общинска администрация. Той се реализира на три етапа.
Процесът за кандидатстване, оценка и класиране по този проект се реализира съобразно „Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент”. Това се случва при съобразяване с условията за недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и т.н.
Настоящият проект дава възможност един личен асистент да може да работи с 1 (един) или повече потребители на услугата, но в различно време и не повече от общо 160 часа на месец.
С приема на документи от кандидатите за лични асистенти се занимават експерти от общинска дирекция „Социални дейности и трудова заетост”.

* Специфични цели на проекта:

- Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.
- Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.
- Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
- Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.
- Да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

* Основни дейности:

- Организация и управление на проекта.
- Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта.
- Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент”.
- Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.
- Информиране и публичност.

* Описание на целевата група:

- Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, които ще бъдат подбирани в хода на изпълнение на проекта при спазване на Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент”.
- Лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране).

* Брой лица от целевата група,  които ще бъдат включени в проекта на национално ниво: 9 000

* Обща стойност на проекта на национално ниво: 34 999 999,93 лева

* Основната цел на проекта:

- Да бъде оказана подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване  трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила. Един от акцентите в тази област на интервенция е фокусиран върху развитието на форми на социални услуги, които се предоставят в семейна среда на зависими членове от семействата.

* Проектът ще  се реализира на три етапа:
        
І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;
    

ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;
        

ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.;  
Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 г.


* За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, както следва:

- Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
- Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
- Лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
- Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.


* Кандидатите за потребители на услугата, живеещи в община Бургас (по настоящ адрес), или техни представители, подават документи (или чрез свой представител) от 08 до 22 ноември 2010 г. включително, от 8.00 ч. до 13.30 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч., на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново” 24, Бивш Профсъозен дом, в стая 202.


* Необходими документи за кандидат-потребители:

- ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)
- Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
- Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
- Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
- Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
- Декларация (свободен текст), че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
- Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично


* На всеки от кандидатите за потребители, след представяне на документите за кандидатстване в Община Бургас:

- Ще бъде извършена социална оценка от експерти от Дирекция „Социално подпомагане” - Бургас и ще бъде определен месечен брой часове за ползване на услугата. Следва разглеждане на документите и социалните оценки на кандидатите от комисия, която ще потвърди или промени определения месечен брой часове, и на тази база ще извърши класиране. Максималният възможен месечен брой часове ползване на услугата е 160 часа. Потребители, които желаят член на семейството или съжителстващо с тях лице да им предоставя услугата „личен асистент”, ще получат максимален месечен бюджет от 80 часа.

* Всеки кандидат за потребител на услугата ще бъде уведомен чрез писмо за резултата от класирането.

Ключови думи: Община Бургас, проект, социална услуга, Личен асистент, трайни увреждания,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |