В новините
 
28.10.2004 10:35   Новината е видяна 20936 пъти
НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА БУРГАС - проект
НАРЕДБА

№1

ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА БУРГАС


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат отношенията свързани с обществения ред на територията на Община Бургас; регулират се още (специфичните) характерните условия и потребности на обществения ред в гр. Бургас като регионален център от национално и международно значение;
(2) С наредбата се установяват административни нарушения на обществения ред на територията на Община Бургас и се определят санкциите за техните извършители.
Чл. 2. (1) Общественият ред е установеният с нормативни актове ред, с който се осигуряват обществено спокойствие, условия и възможности да се упражняват законоустановените права на гражданите и на другите правни субекти.
(2) Към обществения ред се отнасят поддържането на хигиената и чистотата на територията на Община Бургас и правомерното извършване на дейности или професии, за които се изисква надлежни регистрация или разрешение.
Чл. 3. (1) Кметът на общината, с предоставените му от нормативните актове правомощия и чрез взаимодействие с държавните органи, обществените организации и гражданите, организира и контролира спазването на обществения ред на територията на Община Бургас. Засилен контрол осъществява в урбанизираната територия и на плажните ивици.
(2) Кметът на Общината може да възлага профилактични и контролни правомощия и на лица извън структурата на общинската администрация. Такива могат да бъдат доброволни обществени формирования, обществени инспектори или обществени контрольори и други такива лица, по опазване на обществения ред и защита на собствеността. Техните права и задължения, финансирането, стимулите и санкциите, както взаимодействието им с другите правозащитни органи се уреждат със статут приет от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(3) Ежегодно в края на м. януари на заседание на Общинският съвет се приемат отчет и оценка на дейността на кмета на общината по обществения ред и вземат необходимите решения , включително и за допълнения и изменения на тази наредба
ГЛАВА ВТОРА


Раздел първи

Общи разпоредби

Чл. 3. (1) На общинската територия не се допускат или се преустановяват всякакви човешки деяния ( действия или бездействия), които причиняват силен или недопустим шум, прах, миризми, изпарения, вибрации, и всякакви други замърсявания, които увреждат или застрашават живота и здравето на хората, жизнената им среда; или нарушават личните права и свободи, в това число неприкосновеността на личността и на жилището; или пречат на съня, на отдиха и спокойствието им, както и на обществените, културни, образователни, спортни и други потребности, обществените услуги, включително и административното обслужване.
(2) За места с повишени изисквания и засилена защита на обществения ред се считат: здравните заведения, детските ясли и градини, училищата, театрите, кината, операта, залите,площадите, аерогарата, ж.п.гарите, автогарите,обществени сгради, спортните стадиони и площадки, гробищата, парковете и градините и другите места за обществено ползуване.
(3) С особена закрила и предимство на обществени места и в обществения транспорт се ползват малките деца до 3 години (в детски колички или носени на ръце), бременните жени, лицата, с увреждания, болните и старите хора над 70 години.

(4) Не се допуска малолетни и непълнолетни деца до 16 години, да бъдат извън домовете си без придружител пълнолетно лице, както следва:
1. за периода от 01.10. до 31.05. от 20.00 часа до 06.00 часа и
2. за периода от 01.05. до 30.09. и от 21.00 часа до 06.00 часа

Раздел втори
Режим на нощна тишина и спокойствие

Чл. 4. (1) В урбанизираните територии и особено в жилищните комплекси и райони на Община Бургас се установява режим на нощна тишина и спокойствие, обхващащ времето от 22.00 часа до 7.00 часа.

(2) В режима на нощна тишина и спокойствие се забраняват всякакви човешки прояви и дейности, които причиняват шум или вибрации, миризми, светлина, лазерни ефекти, ракетни илюминации и всякакви други пиротехнически средства, с които се пречи на съня и спокойствието на хората, с изключение на случаите установени със закон.
(3 ) Нарушения на нощната тишина и спокойствие още са:
1. включването на озвучителни уредби в заведения за хранене и развлечения с действуваща категория на открито и в закрити помещения, жилищни и нежилищни помещения, които не са звуково изолирани или допускат музиката да се чува извън тях за времето от 22 до 7.00 часа.
2. силния шум от преносими музикални уредби включително и от превозни средства по улиците и пред жилищните сгради, в парковете и градините и другите места за обществено ползване.
4. движението на товарни автомобили в жилищните комплекси и ЦГЧ на гр. Бургас - от 22.00 часа до 7.00 часа.
5. шумните товаро – разтоварни работи и други подобни дейности в непосредствена близост до жилищните сгради.
6. движението на мотоциклети или автомобили с необезшумени или форсирани двигатели.
7. виковете, крясъците, свиренето, пеенето, високото шумно говорене и други подобни прояви; хвърлянето на бомбички и други пиротехнически средства в близост до болници, жилищни сгради, на улиците и площадите, в градините и парковете и на другите места за обществено ползване.

Раздел трети

Неприкосновеност на жилищата

Чл. 5. (1) За нарушение на обществения ред спрямо жилищата се приемат човешките деяния – действия и бездействия, които нарушават неприкосновеността на жилищата, включващи освен нежелани посетители, още и проникващи в жилището външен силен шум, прах, миризми, изпарения, вибрации и всякакви други подобни източници, които пречат на обитателите нормално и спокойно да го ползуват.
(2) Не се допускат в жилищни сгради с повече от едно жилище или в еднофамилните сгради или на места в непосредствена близост до тях :
1. извършване на дейности, които предизвикват шум и вибрации или прах, като използуване на резачки, флексове, бормашини и други подобни, освен при отстраняване на аварии на водопроводната и топлофикционните мрежи, както и шум от усилвателни уредби, шумни сбирки, крясъци, викове или песни и други подобни за времето от 14 до 16 часа и от 22 до 8.00 часа в делнични дни и от 22 до 10.00 часа в почивните дни.
2. през другото време на денонощието плановите строително – монтажни работи в това число и ремонтните дейности; семейните и личните празници от които може да се наруши обществения ред се извършват или провеждат само след разрешение от домсъветите като се уведомяват предварително непосредствените съседи.
3. изтупването на дрехи и постелки; изпускане от олуци или изливане на вода от тераси и прозорци, с които се замърсяват улици и тротоари, съседни тераси или жилища. Допустимото изтупване в жилищните блокове може да се извършва от 7.30 до 9 часа в делнични дни и от 11 до 12 часа в почивните дни. Същото не се допуска в междублоковите пространства и в тревните площи.
4. паленето на огън, на барбекюта,открити скари на терасите в сгради с етажна собственост или в дворовете, или в непосредствена близост със съседните жилища.
5. извършването на всякакви дейности, които пречат на нормалното ползване на жилището и спокойствието на обитателите им. В непосредствена близост до жилищата не могат да бъдат форсирани или работят продължително време на място автомобили, трактори или други машини и агрегати.6. заведения за хранене и развлечения в жилищни сгради или в непосредствена близост до тях или до болници и детски градини не могат да функционират, ако пречат на обитателите - с шум, мирис, вибрации, викове или свади от посетителите и др подобни. Ако не са налице предходните условия, а само се смущават съня или спокойствието на обитателите и съседите, не могат да работят с клиенти след 22 часа.

ГЛАВА ТРЕТА

ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.6 (1) Съобразно Закона за движение по пътищата кметът на общината определя райони, пътища или части от пътища за кратковремено паркиране в определени часове на денонощието.
(2) Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране.
(3) Местата за паркиране определени по реда на ал.1, могат да се ползват само срещу заплащане на служебни нужди от юридически лица и еднолични търговци.
Чл.7. Забранява се:
1. преминаването, движението и паркирането, на всякакъв вид МПС и други пътни превозни средства по тротоарите, алеите на градини и паркове, засадените и залесените площи в чертите на урбанизираната територия на Община Бургас;
2. паркирането, миенето, ремонтни и други подобни дейности на пътни превозни средства в парковете, градините и тревните за отдих и детските площадки в урбанизираните територии.
3. движението, престоя и паркирането на всякакви пътни превозни средства по улиците “Александровска”, “ Алеко Богориди”, както и паркирането по ул.”Фердинандова” в отсечката между ул.”Христо Ботев” и ул.”Гладстон”. Изключения се допускат срещу пропуск, само за автомобили, зареждащи търговски обекти със стоки, продукти и материали, което се извъшва по график, определен от кмета на общината и за автомобилите със специален режим – противопожарни, линейки, миячни, сметосъбирачни и др.
4. паркирането на улиците, тротоарите,парковете, градините и зелените площи на отчислени , изоставени или разкомплекновани МПС
5. ограждането и поставането на съоръжения по улици, площадки и алеи в жилищните комплекси и откритите паркинги за паркиране на лични МПС,както и да се поставят маркировки(графични, цифрови и други обозначения) по такива места за нуждите на паркирането или изместването на пътни съоръжения,ограничаващи достъпа на преминаването на МПС по улици и площади.
6. домуването на автобуси и товарни автомобили, извън местата, определени със заповед на кмета на общината.
7. движението на пътни превозни средства и ръчни колички, от които падат насипни товари и боклуци .
Чл. 8. Движението и паркирането на МПС за извършване на товаро – разтоварни дейности, обслужващи търговските обекти в централната градска част на гр. Бургас, да се извършват в часовете, определени със заповед на Кмета на Общината.
Чл. 9. (1) Не се допускат в превозните средства на обществения автомобилен и тролейбусен пътнически транспорт:
1. лица в пияно или в дрогирано състояние, психично болни без придружител
2. лица със замърсени дрехи или носещи замърсени вещи, с което се притесняват пътниците или може да замърсят тях или превозното средство.
3. псувни , ругатни, крясъци, и всякакви други непристойни действия;
4. пеенето, свиренето,пусканите на музикални уредби, високото говорене по мобилни телефони
5. драскането и повреждането по какъвто и да е начин на превозното средство.
6. консумацията на храни и напитки.
7. превозването на леснозапалими, взривоопасни, токсични и всякакви други вещества и предмети , застрашаващи живота или здравето на хората.
8. животни и птици
9. строителни и други подобни материали, обемисти вещи, които затрудняват предвижването или смущават пътниците

(2) Не се допускат да извършват обществен пътнически транспорт превозни средства, които са замърсени, непочистени, с миризми или пушек или прах в пътническия салон, без отопление през зимния сезон и без вентилация през летния сезон. Не се допускат правостоящи пътници в микробусите.
(3) Водачите, кондукторите и контрольорите на обществените пътнически превозни средства са длъжни да не отклоняват вниманието от изпълнението на преките си задължения при превозването и обслужването на пътниците. Те дължат на пътниците уважение и коректно отношение. При нарушения на обществения ред в превозното средство, са длъжни да вземат мерки за пресичането или преустановяването им,както и незабавно да уведомят органите на реда.
(4) Пътниците в превозните средства на обществения транспорт, са длъжни да зачитат правата и личната неприкосновеност на другите. Недопустимо е по какъвто и да е начин да пречат на шофьорите, кондукторите и контрольорите да изпълняват задълженията си, като също им дължат нужното уважение и коректно отношение.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Търговия и услуги


Чл.10. (1) Не се допуска или преустановява извършването на търговия и услуги в преместваеми обекти или амбулантна търговия, под каквато и да е форма в нарушение на законите и другите нормативни актове, без правоспособност, надлежна регистрация или разрешение, когато се изискват по закон
(2) Не се допускат да работят или се преустановява дейността им на заведения за хранене и развлечения, които не са категоризирани по Закона за туризма или обекти извън подлежащите на категоризация, в това число и за всякакъв вид търговия и услуги, ако не са допустими, по Наредбата за преместваемите обекти и Наредбата за амбулантната търговия.
Чл.11. Всички лица,заети с амбулантна или подобна търговия или услуги , след приключване на работа да извеждат подвижните щандове извън определеното им място за дейност и почистват мястото, което са ползвали.
Чл. 12. Забраняват се:
1. продажба или сервиране на спиртни напитки и цигари на деца до 18 години.
2. посещения на питейни заведения, на дискотеки, на интернет клубове и др. подобни обществени заведения на деца до 16 год. за времето от 20.00 часа до 07.00 часа за периода 1-ви октомври до 31. май; и от 21.00 часа до 07.00 часа за периода от 01 юни до 31 август.


3. продажба или сервиране на алкохол на лица в нетрезво или дрогирано състояние.

4. продажбата на алкохол извън регистрираните търговски обекти и категоризираните заведения за хранене и развлечения и употребата на алкохол в здравни и учебни заведения, на площади, улици, паркове и на други места за обществено ползване.
5. рекламирането на наркотици, алкохол и тютюн по време на провеждането на обществени мероприятия, особено с участие на деца и младежи.
6. произвеждането, продажбата и разпространението на произведения с порнографско съдържание, освен в специализираните за това магазини и то ако не са съставомерни по чл.159 от НК.
7. продажбата или консумацията на слънчоглед и други подобни по улиците и на обществените места.
8. продажбата на открито на месо, риба, месни и тестени изделия, непакетирани сладкарски произведения, закуски, мляко и млечни продукти, наливен алкохол.
9. устройването на хазартни игри на открито и такива, с участие на малолетни или непълнолетни.
10. участието или присъствието на малолетни или непълнолетни деца в програми, концерти , игри , клипове, предавания и др. подобни прояви с еротично съдържание.
11. нудизма на бургаските плажове, освен на определените от кмета на общината места.
12. внасянето и консумацията на храни и напитки в театралните и концертните зали, както и ползването на мобилните телефони по време на театрални и оперни представления, концерти и църковни обреди

Чл. 13. Забранява се на 200 м. по най-краткия път от оградата на училищата, детските градини и детски ясли, функционирането на заведения за детски електронни игри и механични машини, както и на обекти с продажба на алкохол и тютюневи изделия, а за хазартни игри - на 500 метра.
Чл. 14. (1) Задължават се ръководителите на организациите, търговските дружества и едноличните търговци да осигуряват незабавното прибиране на стоките и всички видове амбалаж,след разтоварването им пред търговските обекти,заведения за обществено хранене и други.
(2) Работното време на обектите за търговия и туризъм се определя от
ползвателя (държателя) му и се съгласува с Община Бургас и началника на съответното РПУ или РДВР. На видно място в обекта се поставя четлива табелка с работното време, адрес и телефон на отговорника.ГЛАВА ПЕТА
ОБЩЕСТВЕНА ХИГИЕНА И ЧИСТОТА

Раздел първи
Общи изисквания за хигиената и чистотатаЧл. 15. Всички граждани и посетители на Община Бургас могат правомерно да използват местата за обществено ползване, включително и плажната ивица, парковете и градините, местата за култура, спорт и развлечения. Същевременно всеки от тях има задължение да съобразява своето поведение с изискванията за опазване на обществената собственост, чистотата и хигиената в местата за общо ползуване,както с правата на другите физически и юридически лица.
Чл.16. (1) Спазването на установените правила и изисквания за пожарна и аварийна безопасност са задължителни за всички ръководители, служители и посетители в местата за обществено ползване, жилищата, частните имоти, залесените и посевните площи.
(2) Всеки който е замърсил или е допуснал замърсяване на местатата за общо ползуване и обществените сгради или общите части на жилищата е длъжен незабавно да ги почисти. Ако не го стори, подлежи на глоба и заплаща разноските, които извършат службите за чистота или другите граждани или юридически лица.
(3) Всеки е длъжен да почисти снега или калта или всякакво друго замърсяване на тротоара или улицата пред жилището или ползвания от него търговски или подобен обект, независимо дали е от природата или от човешка дейност и случаите по ал.3.
(4) Ръководител на юридическо лице, ЕТ или физическо лице, могат да поръчат, организират или извършат строителна или ремонтна дейност, засягаща спокойното обществено ползване и чистотата на тротоари, улици или тревна и други обществени площи, само с предварително разрешение по ЗУТ и кмета на общината и то в определените граници и за определеното време.
След приключване на дейността са длъжни незабавно да възстановат нормалното ползване и чистотата на съответното място.

Чл. 17. Забраняват се:
1. действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари, площади, паркове,градини,пазари,зелени площи,осветителни тела,афишни места,декоративни елементи,пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейна мрежа(знаци,табели,ограждения, пейки)
2. поставането на ограничителни колчета или други средства на улиците и тротоарите, които не са предвидени в закона за Пътищата
3. хвърлянето извън определените места на каквито и да са отпадъци, особено ако е от прозорци или тераси. Нарушителите са длъжни сами да почистят.
4. хвърлянето на бомбички и всякакви други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени цигари и други предмети по улици, паркове, културни,спортни и др.обществени места.

Чл. 18. Забранява се:
1. Отсичането на дървета и клони от тях по улиците и парковете без писмено разрешение издадено от Общината за всяко конкретно дърво.Поставянето на обяви и съобщения по дърветата.
2. Късането и изкореняването на цветя, храсти и дръвчета в обществените градини.
3. Ловенето и унищожаването на полезен дивеч, птички и др., събирането на яйцата им и повреждането на хранилките в парковете,градините и на други места.
4. Повреждането на обяви, реклами,съобщения и др.подобни материали,поставени на определените за целта места.
5. Разместването на съдове за смет, табелки,съоръжения и др.поствени на места за общо ползване.
6. Вземането на пясък от плажните ивици на територията на общината.

Чл. 19. Гражданите и юридическите лица са длъжни при отваряне на зимнични, тротоарни и улични шахти да обезопасяват същите чрез ограждане, като поставят съответната сигнализация.
Чл. 20. Задължават се собствениците и ползвателите на сгради да ги поддържат в необходимия естетически вид,както и покривите, фасадите и дворовете.
Чл. 21. Задължават се бившите собственици на МПС след отчисляване на последните поради негодност за употреба, да ги предадат на вторични суровини или оставят на определените за целта места.
Чл. 22. Надписите по фасадите и витрините на обществени и частни сгради, учреждения, магазини, заведения, ателиета и други подобни места да се изписват на български език, с изключение на запазените търговски марки и шрифтове по Закона за патентите.


Раздел Втори
Отглеждане на животни и птици в урбанизираната територия

Чл. 23. (1) Не се разрешава отглеждането на селскостопански и диви животни и птици в жилищата, особено на терасите в жилищните блокове и в дворовете на кварталите на гр. Бургас и гр. Българово. В селата кметът на населеното място, в съответствие със Закона за ветеринарономедицинската дейност, определя местата, където могат да бъдат държани домашните животни и птици, времето и начина на извеждането и прибирането им. Не се допуска безнадзорното им пускане извън дворовете на собствениците им .
Чл. 24. Отглеждането на селскостопански животни и птици от домакинствата в
съставните на Общината селища да става при спазване на Наредба №7 на министерството на здравеопазването, относно вида, броя и отстоянието им от жилищните сгради.
Чл.25. Не се разрешава пашата на селскостопански животни в границата на населеното място, особено в парковете, градините, зелените площи,стадиони, игрища и гробищата и др.подобни на територията на общината.
Чл.26. Не се разрешава отглеждането на животни в районите на охранителни и
вододайни зони за питейна вода
Чл. 27. (1) Домашни кучета могат да се държат в жилищата и в дворовете в урбанизираната територия, ако не нарушават спокойствието на другите обитатели, и то само с писменото съгласие на непосредствените съседи. Ако няма съгласие или домашното куче създава опасност за хората, или с лаенето си смущава другите обитатели в сградата или района, след писмено предупреждение от органите на реда или кмета на населеното място притежателят му е длъжен сам да го отстрани. В противен случай, специализираната общинска служба, отвежда кучето в приюта, като разноските се възлагат на притежателя.
(2) Забранява се свободното пускане или разхождане на кучетата, извън определените места.
(3) Разхождането на кучетата по улиците, парковете, градините и другите места за обществено ползване следва да бъде с каишки, а по-големите кучета и с намордник. Придружителите на кучето се задължават да носят документ за регистрация. Те са длъжни да почистят замърсяванията, причинени от кучето, а собствениците му заплащат разноските ,ако почистването е извършено от службите по чистотата.
(4) При нарушения на горните разпоредби, освен налагането на глоби на придружителите или на собствениците, специализираната общинска служба отвежда кучето в приюта, като разноските се възлагат на собственика.

Чл. 28. Забранява се организиране и провеждане на борби с кучета, петли и други животни. Организирането на киноложки изложби, надбягвания и други регламентирани състезания се допускат само в случаите, предвидени в уреждащите ги нормативни актове.


ГЛАВА ШЕСТА
ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ


Чл. 29 (1) В гробищните паркове всеки е длъжен да има поведение показващо уважение към мъртвите. Особено по време на погребение или чествувания на религиозни празници, когато там се събират повече хора.
(2) Посещенията в гробищните паркове се извършват само през деня:
1. от 1 май до 30 септември - от 7.00 до 19.00 часа
2. от 1 октомври до 31 март - от 8.00 до 18.00 часа
Чл. 30 . В гробищните паркове се забранява:
1. посещението на деца под 14-годишна възраст без придружител пълнолетно лице.
2. допускането на кучета и всякакви други домашни животни и птици
3. извършването на всякакъв вид търговска и рекламна дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на разрешената от кметовете на населените места дейност, необходима за религиозните и обичайните обреди.
4.отсичането на дървета без разрешение на органите по ЗУТ, както и каквито и да са увреждащи или оскверняващи посегателства върху гробовете, паметниците, култовите сгради, чешмите, храсти или цветя
Чл. 31. Не се разрешава извън определените за целта места:
1.изхвърлянето на хранителни и други отпадъци в т.ч. и цветя извън определените места.
2. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
3. разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни извън определените места.
4. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места.
Чл. 32. (1) Близките на погребаните лица са длъжни да поставят трайни надгробни паметници и знаци и да ги поддържат в добър вид.
(2) Гробните места, за които не са плащани задължителните такси или са напълно запустели, остават на разположение на "Обреден комплекс"ЕООД и се предоставят за други погребения. Счупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните места по нареждане на управителя на "Обреден комплекс" ЕООД.


ГЛАВА СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 33. (1) Контролът по спазване на наредбата се възлага на кмета на общината и на кметовете на населени места. Кметът на общината предоставя правомощия на директори на служби и административни райони, на щатни служители от общинската администрация и кметствата, както и на обществени инспектори и обществени контрольори или отрядници.
(2) Предоставят се правомощия за контрол по наредбата на служителите по охрана на обществения ред и КАТ и икономическа полиция и противопожарната служба при РДВР – Бургас и Районните полицейски управления на територията на Общината по списък от длъжности, утвърдени от кмета на общината и директора на РДВР.
Чл.34. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Актовете се съставят от упълномощените лица по чл.33, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощени от него зам. кмет и главния секретар на общината.
(3) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв.
1. за наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
2. ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт, съгласно разпоредбите на ЗАНН.


Чл. 35 (1). За административно отговорните физическите лица, виновно извършили нарушение на тази наредба ,или на ръководители на юридически лица и еднолични търговци ,допуснали нарушението, ако за същото нарушение не са наказани с по - тежко наказание, предвидено в по висш нормативен акт, или ако не е образувано за случая наказателно производство се налагат следните глоби:
1. за извършителите глоба от петнадесет до петстотин лева.
2. за ръководителите по ал.1, глоба от сто до петстотин лева.
3. за нарушенията ,извършени от ненавършили 16 години
деца, глоба в размер от петнадесет до петстотин лева се налагаа на родителите, настойниците или попечителите им
(2) При повторно нарушение минималния размер на глобата е сто лева


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.22 от ЗМСМА и отменя Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета на заседание на Общинския съвет – Бургас от 18.02.2000 г.
§ 2. Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет – Бургас на ……..2004 год.
§ 3. Наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването и във в-к ……………….. и в Интернет.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |