В новините
 
17.11.2005 13:02   Новината е видяна 2687 пъти
Йоан Костадинов се отчете за втората година от мандата си
През втората година от мандат 2003 – 2007 усилията на общинския екип бяха насочени към изпълнение на програмата, предложена на жителите на Община Бургас за мандат 2003 – 2007 г.
Постиженията на екипа бяха отчетени не само в Бургас, но и на национално ниво - през октомври 2005 г. на Третата годишна среща на местните власти Националното сдружение на общините в Република България удостои Община Бургас с наградата за “Община реформатор” за значими постижения в предоставянето на ефективни и качествени общински услуги.


Осъществяват се регулярните дейности по изготвяне на прогнози, отчети за касово изпълнение на бюджета, проектобюджет за 2005 г.
Започнатите през 2004 г. преговори с Главна данъчна дирекция за предоставяне на общината от главен данъчен директор права за администриране на местните данъци и такси бяха приключени успешно. Споразумението бе подписано на 30.12.2004 г. Новата дирекция на Община Бургас “Приходи от местни данъци, такси и реклама.” започна работа от 01.03.2005 г.
Община Бургас си осигури външно финансиране от “Булбанк” АД в размер на 8 000 000 лв. за финансиране изпълнението на приоритетни инфраструктурни проекти и обекти.


Обновен е Центърът за информационно обслужване на гражданите в сградата на ул. “Александровска” № 26, внедрени са нови информационни системи, в резултат на което са оптимизирани условията и редът за обслужване на гражданите.
Приходът от административни услуги за периода е 830 000 лв.

Извършени са основни ремонти на сгради – публична общинска собственост.
Това са сградата на Териториалните дирекции “Приморие”, “Изгрев”, “Зора”, на административната сграда на общината в кв. Долно Езерово, на сградите на кметствата в с. Ветрен и с. Брястовец, на сградата на Община Бургас на ул. “Александровска” № 26 – ВиК, парокотелна и вентилационни инсталации.
Извършени са текущи ремонти и на други сгради публична общинска собственост.
Разпорежданията с общинска собственост, извършени от Общинска агенция за приватизация са на обща стойност 5 019 000 лв. Приходи от управление на общинско имущество са 2 855 000 лв.
Настанени в общински жилища 40 семейства.

Пред този период бяха изработени, внесени и приети от Общински съвет Наредба за рекламната дейност на територията на Община Бургас, Наредба за реда придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, Наредба за концесиите.

Община Бургас получи Бронзова награда за постижения в областта на Географските информационни системи. Сайтът на Община Бургас в Интернет е номиниран за награда по програмата “Достъп до информация”.
Започна работа по електронно архивиране документите на Общината. Изградена е оптична информационна връзка между структурните звена на Общината, работещи в сградата на ул. “Александровска” № 26, в сградата на ул. “Конт Андрованти”, в Профсъюзния дом, в Териториалните дирекции “Приморие” и “Зора”.


Изграждането и поддържането на инфраструктурата, в т. ч. улиците, четвъртокласната пътна мрежа, парковете, зелените площи, уличното осветление, бяха приоритет в работата на общинския екип през втората година от мандата.
По-съществените обекти, по които работи общинският екип и вложените в тях средства, бяха канализацията в ж. к. “Меден Рудни” където бяха вложени 529 000 лв.
За канализация в кв. Победа, се изразходиха 478 000 лв. , а за инфраструктурата на парк “Езеро” където се изгражда конно-развлекателен център бяха похарчени 485 000 лв.
Реконструирани бяха и много улици в общината. Бяха отделени средства и за ремонт на училища детски градини и лечебни заведения.


В областта на екологията и контрола за опазване на околната среда Община Бургас осъществява мониторинг по изпълнението на редица проекти сред които изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадни води от ж.к. “Меден Рудник” на стойност 17 500 000 евро , ИСПА мярка “Интегриран проект за водния цикъл на град Бургас” където бяха вложени 21 000 000 евро, управление на твърдите битови отпадъци регион Бургас, изграждане на ново регионално депо Братово – за 20 000 000 евро и др.

Община Бургас участва в преговорния процес за присъединяване в Европейския съюз чрез свои представители в Съвета по Европейска интеграция към Президента на Република България, Съвета по Европейска интеграция към Министерски съвет; Смесеният консултативен комитет - Република България, Комитет на регионите на Европейския съюз.
Участие във форуми и заседания на съвета на Европа, Европейски парламент, Комитет на регионите и Европейска комисия и организациите на ООН. Община Бургас има излъчен наблюдател в Комитета на регионите и активно участва в неговите сесии.
Община Бургас беше избрана за член на международната организация ECAD – Европейски градове срещу наркотици в съвета на директорите.

Община Бургас подготви и проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската, областната и републиканската транспортна схема и процедура по Закона за обществените поръчки за реконструкция на съществуващо помещение в пешеходен подлез на ул.” Христо Ботев” за преустройство в “ Туристически европейски информационен център”
Разработен и в процес на одобряване от ПУДООС проект “Прочистване, възстановяване и маркиране на маршрут на територията на Община Бургас, свързващ Бургаското езеро, кв. “Горно Езерово”, м.”Аязмото”, м.”Шилото”, к-с “М.Рудник” с обща дължина 9,5 км.


Извършено е преместване на основна част от клиничните отделения на Онкологичния диспансер на 7 етаж на Хирургическия корпус на МБАЛ - Бургас.
Пред завършване е основен ремонт на радиологичното отделение на Онкологичния диспансер, където ще бъде монтирана нова диагностична апаратура: гама-камера и рентгенов апарат. Извършен е основен ремонт на помещения и са оборудвани по проект за разкриване на болнична аптека за Онкологичен диспансер. Извършен е ремонт на сградния фонд на Медицински център – І, Медицински център - ІІ, Медицински център – ІІІ, Специализирана болница за белодробни болести и Детска ясла № 3. Започна дейността на лекарските кабинети в кв. Победа по Проект “Осигуряване достъп на малцинствата до здравно обслужване”. Активно се работи по пет от компонентите на Националната програма за борба с ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд; Разкрит е регионален офис, координиращ дейностите по отделните компоненти. В общинските детски заведения се прилага Програмата за профилактика на детския кариес чрез прием на флуорирано мляко.


Община Бургас работи съвместно с Министерството на труда и социалната политика – Агенция по заетостта, по програмите: “От социални помощи към осигуряване на трудова заетост”, “Помощ за пенсиониране”, “Стажуване на млади специалисти с висше образование в общинската администрация”. Одобрен е Проект и започната дейност за изграждане на Бизнес-център в кв. Победа. Приключиха строително-ремонтните дейности на сграда в кв. Акациите, в която ще бъде разкрито “Защитено жилище” – Дом за младежи с лекостепенна умствена изостаналост. Приключиха строително-ремонтните дейности и обзавеждане на общинска сграда, в която ще се предлагат социални услуги за деца по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в Република България”. Изготвено е техническо задание и се работи по проект за “Дневен център за възрастни с умствени увреждания”. Открит нов дневен център на Градското дружество на инвалидите. Ежегодно се изпълнява финансовата програма на Общината за подпомагане дейността на клубовете на пенсионера и организациите на хора с увреждания, диабетно болни и други.

Изпълнява се утвърдената Общинска програма за общински, републикански и международни спортни мероприятия. Ежегодно се изпълнява финансовата програма за подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Община Бургас.

Ежегодно се изпълнява изцяло културният афиш на Община Бургас и отразените в него приоритети.
През 2005 г. бе възстановен фестивалът “Бургас блус фест” и в рамките на Националния конкурс за забавна песен “Бургас и морето” бе проведен конкурс за млади изпълнители.

Общата сума на инвестираните за ремонти и изграждане на инфраструктурни обекти средства в образованието през 2005 година възлиза на 2 483 136 лв., от които 1 841 286 лв. от бюджета на Община Бургас; 95 850 лв. от Постоянната комисия по бедствия аварии и катастрофи и 546 000 лв. от Министерството на образованието и науката.
В сравнение с 2004/2005 учебна година има намаление на броя на учениците по демографски причини общо с 933 и съответно – на паралелките с 23.
Отпадналите през 2004/2005 година ученици са 445 /по семейни, социални причини, поради отсъствия от училище, поради преместване в чужбина и др./.
Община Бургас използва програми и проекти за работа с учениците, които са застрашени от отпадане, както и с техните родители /“Гражданско участие в образованието”- “Организационно развитие на училищните настоятелства”, Проект “Младежко правосъдие” и др./.
Поддържат се паралелки за деца с увреден слух в ОУ”П.К.Яворов” и в Професионална гимназия по туризъм и разширяване на прием на деца с увреждания в почти всички училища.
Обучението на децата от ДОВДЛРГ “Ал.Георгиев-Коджакафалията” от учебната 2005/2006 година се провежда в 6 училища от ЦГЧ в различни паралелки.
Община Бургас осигурява специализиран ученически транспорт в 3 училища на територията на Общината – ОУ”П.Р.Славейков” / за учениците от кв.Крайморие/, в ОУ ”Хр.Ботев” – м.с.Черно море /за учениците от с. Брястовец и с. Драганово/ и в ОУ ”Ив.Вазов” – с. Банево /за учениците от с.Изворище/ и една вътрешна транспортна линия в к-с “М.Рудник” за учениците, които живеят в район, крайно отдалечен от всички училища на територията на комплекса.
В изпълнение на одобрения от Община Бургас и МОН ученически спортен календар през отчетния период бяха организирани и проведени общо 76 общински състезания по 9 вида спорт с участието на 364 ученически отбора и 3 645 състезатели от V до ХІІІ клас;в областните и зонални състезания Община Бургас участва със 104 отбора с общо 898 състезатели.
Работи се по проекти: “Репродуктивно здраве”, “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”; ”Подобрено младежко правосъдие” на МП с функциониращ вече Пробационен център; ”Обучение на образователната администрация за ефективно управление на процеса на интеграция на малцинствените-ромските деца през стандартите за правата на малцинствата” на Фондация МИЧП; “Гражданско участие в образованието “ и др. За цялостната реализация на общинските програми са предвидени и изразходвани по 180 000 лева от бюджета на Общината.


Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |