В новините
 
16.05.2007 21:53   Новината е видяна 8202 пъти
Бургас и топлото

Във връзка със състоялата се днес среща относно проблемите свързани с "Топлофикация - Бургас" ЕАД, бихме желали да информираме по-подробно за дискусията. На нея присъстваха омбудсмана на Бургас г-н Т. Атанасов, граждани - абонати на Топлофикация и представители от "Топлофикация - Бургас" ЕАД. ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ КЪМ “ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС” ЕАД ЗАДАДЕНИ ЧРЕЗ ОМБУДСМАНА НА ГРАД БУРГАС И ОТГОВОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 1. Въпрос.- Да се диференцира разпределението на топлината, отдавана от сградните инсталации по справедливо (по брой и диаметър на щранговите тръбопроводи) и тази информация да се предоставя на ръководството на междуетажната собственост , с оглед осъществяване на контрол( поне два пъти в годината- особено ако има промени). Отговор.- Сградната инсталация е съвкупност от топлопроводи и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на потребителите, включително главните хоризонтални и вертикални разпределителни линии. По смисъла на това определение (Наредба за топлоснабдяване, Допълнителни разпоредби) разпределението на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация по брой и диаметър на щранговите тръбопроводи, преминаващи конкретно за всяко едно жилище, би било некоректно и е невъзможно да се извърши. Топлоенергията, отдадена от сградната инсталация зависи не само от щранговите тръбопроводи, а и от инфилтрацията (която е по-висока за по-високите сгради, а и топлоотдаването между отделните жилищни помещения се променя пропорционално на отопляемия обем на апартаментите). С приемането на Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007), която определя нов начин на изчисляване на топлоенергията, отдадена от сградната инсталация, изчисленията ще се определят по нова методика т. 6.1.1 и 6.1.2 от Приложение към чл. 61 ал. 1. Методиката включва използване на множество величини, компоненти и фактори, като: обща проектна мощност за отопление на сградата, денградуси за отчетен период, средна температура на сградата, външна изчислителна температура за населеното място. В месечните индивидуални фактури за консумирана топлоенергия, издавани от дружеството се включва и информация за топлоенергията, отделена от сградната инсталация в абонатната станция. 2. Въпрос.- Да се представи на гражданите методиката за изчисление на технологичните загуби в абонатните станции. Отговор.- Технологичните разходи са определени в Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007), като количеството им се определя или чрез техническата характеристика на абонатната станция по данни на производителя или по топлотехническо изпитание или изчисление, съгласно чл.58, ал.2. В “Топлофикация-Бургас” ЕАД технологичните разходи се изчисляват съгласно извършено топлотехническо изпитание, като технологичните загуби са експериментално определени от Технически университет-София съгласно Договор 2605-2 / 2001 за “Експериментално определяне на топлинните загуби в 100% изолирани абонатни станции в “Топлофикация-Бургас”ЕАД и оценка на влиянието на подобрената изолация върху намаляването на топлинните загуби”. Техническия отчет от извършеното изпитание е изготвен в 178 страници и не бихме могли да го публикуваме в пресата. Разбира се, всеки абонат би могъл на място в дружеството ни (база “Изгрев”) да се запознае с отчета. 3. Въпрос.- Да се провежда активна разяснителна кампания за най-спорните проблеми-плащане при спрени, свалени, затапени радиатори; разпределение на общи загуби на топлинна енергия; цени на топла вода; примери за цени при ползване от всички и част от живущите и т.н. Отговор.- Разяснителни кампании се провеждат. Излъчвани са предавания в местни кабелни телевизии с представители на “Топлофикация-Бургас” ЕАД и на търговците за дялово разпределение, където са коментирани въпроси, свързани със спрени/затапени радиатори, сума мощност, сградна инсталация и много други въпроси, като е отговаряно и на въпроси на зрители в ефир. Също така в сайта на дружеството (www.toplo-bs.com) освен представените законови разпоредби, сме публикували отговори на често задавани въпроси, като има възможност за ежедневно задаване на въпроси, на които също публикуваме отговорите. Информация на гражданите се дава също ежедневно на място и по телефона. За съжаление основният проблем е в това, че абонатите не са удовлетворени от отговорите и не считат за правилни законовите разпоредби. 4. Въпрос.- Да се монтират отделни топломери за отчитане на топлоенергията за подгряване на водата във всяка абонатна станция. Отговор.- Отчитането на реално консумираната топла вода през периода извън отоплителния сезон се извършва по показанията на топломера, монтиран в абонатната станция. През отоплителния сезон, за да се монтира топломер за отчитане на топлоенергията за подгряване на вода, трябва да се прекъсне рециркулационната линия, но това ще доведе до влошаване качеството на услугата. Това е причината да не бъдат монтирани такива втори топломери за топлата вода в абонатните станции, а топлоенергията за водата да се определя по изчислителен път съгласно указанията в Наредба за топлоснабдяването. 5. Въпрос.- Проверката на автоматиката и съоръженията на вход на сградата (абонатна станция) да става задължително в присъствието на упълномощен от гражданите представител и подписване от двете страни. Отговор.- Проверките на автоматиката и съоръженията в абонатната станция се извършват не само по график, но и аварийно и инцидентно при манипулация в абонатната станция. Присъствието на упълномощено лице по време на такива проверки изисква то да бъде на разположение 24 часа. Доколкото това е въпрос, по който решение може да вземе етажната собственост, то само тя може да наложи това изискване, а не “Топлофикация-Бургас” ЕАД. 6. Въпрос.- Как ще става изчисляване на задълженията на гражданите при въвеждане на новата Наредба , и това ще доведе ли до промяна Общите условия разработени от Топлофикация-Бургас и договорите сключвани между дружествата и гражданите. Отговор.- Задълженията на гражданите се формират от начисления в съответствие с действащите нормативни актове. Всяка промяна заложена в тях ( ЗЕ, Наредба за топлоснабдяване) задължава дружеството и фирмите за топлинно счетоводство за съответните промени. Така е правено, така ще се прави и сега при промяната на Наредбата за топлоснабдяване. Изчисляването на задълженията на гражданите ще се извършва съгласно новата Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007) и Методиката към нея. В момента се подготвят нови Общи условия, съобразени с промените в новата Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007). Би следвало и договорите, сключвани между гражданите и търговците за дялово разпределение да бъдат съобразени с нея. 7. Въпрос.- Топлофикация-Бургас да информира на колко абонатни станции са подменени топлообменниците със съвременни и какви са инвестиционните намерения на ръководството и предложенията към гражданите за намаляване на загубите и повишаване ефективността на производството и топлопотреблението. Отговор.- Абонатните станции с пластинчати ТОА в “Топлофикация Бургас” към настоящия момент са 379 броя. Подмяната на кожухотръби с пластинчати ТОА по години в зависимост от инвестиционните програми на дружеството е както следва: 2002 г. – 122 броя 2003 г. – 27 броя 2004 г. – 40 броя 2005 г. – 50 броя За следващите три години са предвидени средства за подмяна на кожухотръби с пластинчати ТОА на още 110 броя АС. 8. Въпрос.- Топлофикация-Бургас и дружествата за топлинно счетоводство да информират за добрите и лоши производствени практики и за своите намерения и предложения за подобряване организацията и ефективността на своята работа с потребителите, за броя и характера на жалбите от гражданите до тях и усъвършенстват механизмите за тяхното решаване;за процента лоялни и нелоялни платци, задължения и т.н. Отговор.- В дружеството през настоящата отоплителна година (2007) са постъпили общо 120 жалби, като по-голямата част от тях (70%) са свързани с начислени суми за топлоенергия, сградна инсталация, топла вода, технологични разходи, като основателни са били едва 2%. В повечето от тези жалби абонатите изразяват несъгласието си със законовите разпоредби, на база на които са извършвани изчисленията. Не без значение е и негативната национална медийна кампания, свързана с топлофикационните дружества. Останалите жалби са за качеството на топлоподаването в жилищата (което обаче е свързано с процента на потребление от страна на останалите живущи в абонатната станция т.е. не зависи от “Топлофикация”), жалби от абонати със затрудено финансово състояние и невъзможност за плащане на дължимите суми, молби за прекратяване на топлоподаването към абонатни станции, уведомителни - за промяна на титуляри и др. Постоянно се извършват действия от наша страна за информиране на нелоялните потребители за размера на задълженията им и се предприемат различни видове дейности по събирането им. 9. Въпрос.- Уреждане на взаимоотношенията между гражданите собственици на помещенията в които са разположени абонатните станции и Топлофикация-Бургас, собственик на съоръженията. Отговор.- Желанието на абонатите да се заплаща от дружеството ни наем за отдаденото помещение за абонатна станция и сградна тръбна инсталация противоречи на законовите разпоредби, а именно: Закон за енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003г, изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г.) Чл.67, ал.3: “Енергийните предприятия ползват безвъзмездно части от сгради за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.” Изискването да бъде безвъзмездно осигурено помещение се вижда и в условията за присъединяване на нова абонатна станция към топлопроеносната мрежа, посочени в Наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването (ДВ, бр.68 от 3.08.2004г.), както и в новоприетата Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007): Чл.29, ал.3, т.3: “Решение за безвъзмездно предоставяне на помещение за абонатна станция в сграда - етажна собственост, за ползване от топлопреносното предприятие.” В случай, че законовите разпоредби постановят дружеството ни да заплаща такъв наем, то той ще бъде калкулиран в цената на топлоенергията, увеличен с ДДС и съответните режийни разходи, поради включване на допълнителните разходи за наем, извършвани от предприятието. 10. Въпрос.- Топлофикация-Бургас да реши въпроса с приемане на жалби с входящи номера в офиса в гр.Бургас, с оглед пестене на време и средства Отговор.- В дружеството е въведена система входирането на кореспонденцията да се извършва в деловодството в ОЦ ”Лозово”. Гражданите могат да изпращат жалбите си по пощата на адрес “Топлофикация-Бургас” ЕАД п.к.642 с цел пестене на време. В база “Изгрев” – отдел “РПТЕ” при искане на абонатите не се отказва приемане на жалба с цел изпращането й за входиране в деловодството. 11. Въпрос.- Да се регламентират изискванията за периодична проверка на всички прибори за измерване - от кого и къде се извършват; кой е отговорен, какви са санкциите (водомери, топломери, индивидуалните разпределители на топлина) и се предоставят на съответните ръководства на гражданите Отговор.- Изискванията за проверка на измервателните прибори (за дружеството ни търговския измервателен прибор е единствено топломера в абонатната станция) са регламентирани в ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА /обн.ДВ, бр.46 от 07.05.2002г., в сила от 08.11.2002г./ глава четвърта Контрол на средствата за измерване, чл.43, ал.4: “Периодичността на проверките се определя със заповед на председателя на държавна агенция за метрология и технически надзор и се обявява в официалния бюлетин на ДАМТН.” Със заповед № А-73 /03.04.2003г. на ДАМТН е определена периодичност на проверка: за топломери – две години. Всички топломери на“Топлофикация-Бургас” ЕАД , са проверявани на всеки две години (1998, 2000, 2002, 2004, 2006 г.), като последната метрологична проверка е през есента на 2006г. в лаборатория “Арттест” /оторизирана със Заповед № А-О-39/ 03.08.2006 издадена от ДАМТН/. За всеки топломер е издаден стикер от лабораторията, удостоворяващ годността му, както и свидетелство от проверката. При искане от тяхна страна, гражданите могат да проверят стикерите по топломерите, както и свидетелствата при топлоенергетика по район. Измервателни прибори са и индивидуалните водомери за топла вода. Те обаче са собственост на потребителите и като такива проверката им е тяхно задължение Със заповед №А-73/ 03.04.2003г. на ДАМТН е определена периодичност на проверка: за водомери за Qn ≤ 15m3/h – пет години, за Qn ≥15m3/h – две години. Съгласно чл.140 от ЗЕ индивидуалните разпределители са определени като средства за дялово разпределение за отопление т.е. като подотчетни уреди и като такива не подлежат на метрологична проверка. 12. Въпрос.- Да се начисляват лихви на гражданите за надвзети суми, така както се олихвяват просрочените задължения. Отговор.- По същество “надвзети суми” няма. Има служебно начислени суми, които в повечето случаи са в резултат на неизрядност на гражданите - незаплатени такси за отчет или за неосигурен достъп за отчитане на уредите. Основанията за начисляването им са в Наредбата за топлоснабдяване. След като са начислени тези суми вече са дължими и незаплащането им в рамките на месеца води до начисляване на лихви. Служебно начислените отчети се сторнират с издаване на фактура с отрицателна сума в програмата за компютърно разплащане. Още на същия ден, след представяне на личен документ, съответният абонат има възможност да усвои тази сума. В случай на неусвояването й не е логично да начисляваме лихва, тъй като неусвояването не би било по наша вина. Самите лихви, начислени върху служебно начислените суми, биха могли да бъдат премахнати, след получаване на писмо от търговеца за дялово разпределение. 13. Въпрос.- Да се даде обяснение как се формират сметките за топла вода, след като няма уреди за измерване на температурата на водата. Отговор.- В абонатната станция е монтирана регулираща арматура за подържане параметрите на топлоносителя. Съгласно възможностите на същата, ако няма аварийни ситуации и/или външна намеса, се осигурява температура на подгрятата вода за горещо водоснабдяване +55o C на изхода от подгревателя (съгласно Общи условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация-Бургас” ЕАД на потребители в гр. Бургас). В новоприетата Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007) и в Методиката към нея, са посочени начините и формулите за определяне на количеството топлинна енергия за БГВ. Изчисленията са свързани с множество компоненти, като: вид на разпределението (отоплителен/ неотоплителен период); общо количество потребена гореща вода в сградата в куб. метри; количество за подгряване на водата през летния период; температурен коефициент; коефициент, коригиращ разликата между отчета на общия водомер и количествата вода, измерени по индивидуалните водомери; брой работни дни на подгревателя и други. 14. Въпрос.- При спрени радиатори ( снети и затапени) се начислява изразходвана топлоенергия и тези факти създават негативни настроения сред гражданите. Топлофикация-Бургас и дружествата да изработят ясни критерии и изисквания в такива случаи, с оглед стриктното им прилагане Отговор.- Причините за начисляване на суми през отоплителниия период на граждани със затапени радиатори, са свързани със Закон за енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003г, изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г.) - чл.143 и Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007) -Методика към Наредбата. Начисляването на топлоенергия за сградна инсталация, за общи части и за отоплителни тела без измервателни уреди (лири и щранг-лири) не са свързани с наличието на работещи отоплителни тела в жилището. Други критерии, извън законоустановените, дружеството ни няма право да изработи. 15. Въпрос.- При изолация на откритите тръбопроводи в жилищата на гражданите да се намали или да отпадне заплащането на топлоенергия от тези които не ползват радиатори Отговор.- Дори и да бъде извършена изолация на тръбопроводи в жилищата, не бихме могли да решим спиране на начисляването на суми за сградна инсталация, тъй като това ще противоречи на изискванията на Закон за енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003г, изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г.) и Наредба № 16-334 от 6 април за топлоснабдяването (ДВ бр.34/ 24.04.2007), съгласно които сумите за сградна инсталация се начисляват на всички собственици на етажна собственост, пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект, но същата значително ще се намали (т. 6.1.2. от Наредбата «Изключения от зависимостта по т. 6.1.1 се допускат в случаите на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице, на база екзекутивни чертежи на сградата и предоставени на лицето по чл. 139б от ЗЕ»). 16. Въпрос.- Топлофикация-Бургас и дружествата за топлинно счетоводство да полагат грижи за обучение на представителите на гражданите, участващи в определянето на количеството изразходвана топлоенергия Отговор.- Дружеството ни определя количеството изразходвана топлоенергия единствено като отчита показанията на топломера в абонатната станция. При упълномощен представител на етажната собственост не е проблем да бъде обучен в отчитането на показанията на топломера и такава практика съществува. Не бихме могли да коментираме и да задължаваме търговците, извършващи индивидуалното дялово разпределение, за обучение касаещо индивидуалното количество изразходвана топлоенергия. 17. Въпрос.- Топлофикация-Бургас и дружествата за топлинно счетоводство да се отчитат пред гражданите за броя и характера на жалбите на гражданите и какво правят за премахване на причините, които ги пораждат. Отговор.- Тъй като голяма част от въпросите са типови, практиката ни е в сайта на дружеството да се отговаря на най - често задаваните въпроси, които носят най - много информация на клиента. След разширяване и осъвременяване на сайта би могло да се вкара и тази информация, въпреки че същата се следи стриктно от МИЕ и ДКЕВР като част от показателите на дружеството. Предложения на Топлофикация Бургас ЕАД към: Омбудсмана на град Бургас: 1. Да се продължи и превърне в традиция настоящата среща под патронажа на Омбудсмана на град Бургас, в която въпросите да бъдат решавани цивилизовано за да се види че: жителите на града ни не са само платци на данъци и сметки, а личности; “Топлофикация-Бургас” ЕАД не е монопол от извънземни, чиято цел е да ограбят съкровищата на Земята, а съвкупност от високо квалифицирани специалисти, които също са потребители на топлоенергия и много често не спят у дома си за да ни осигурят уюта. 2. Да организира срещи с местното ръководство и по конкретно Община Бургас с които от няколко петилетки се виждаме само на проверките за есенно – зимна готовност. На срещите представители на дружеството да имат възможност да изложат най - наболелите въпроси, някои от които са: безконтролното издаване на разрешение за временно и постоянно строителство върху съоръжения на “Топлофикация-Бургас” ЕАД, без да се спазва наредбата за сервитутите. по експедитивно уреждане на задълженията на отделните структури в Община Бургас които обременяват и без това огромните задължения на дружеството. действена система за събиране на задълженията и отговорност от наемателите на общински жилища, тъй като голяма част от тях не заплащат редовно сметките си който са почти несъбираеми и др. Народното събрание и правителството: 1. Да се създаде нормативна база, агенциите за недвижими имоти и нотариусите при продажба на жилище да изискват погасяване на всички задължения, включително комунално-битовите. 2. По-рядко да бъдат променяни методиките за извършване на дялово разпределение и структурите на цените (включване и изключване на отделни компоненти, едно- и двустепенни цени, промяна на проценти сградна инсталация) . Това затруднява дяловото разпределение за приспособяване при различните задавани схеми. Гражданите са поставени в постоянно променящи се законови условия и не могат да изградят адекватна стратегия за отопляване на жилищата си, в резултат на това те се обезверяват и преминават на други варианти за отопление. 3. Новият начин за определяне на топлоенергията отдадена от сградна инсталация (чл. 6.1.1. от Приложение към чл. 61 ал. 1 към Наредба No16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването), ще доведе до некоректни пресмятания на топлоенергията за отопление в някои абонатни станции. Съгласно новата Наредба, топлоенергията отдадена от сградна инсталация е почти константна величина, зависеща от проектната мощност на сградата и външните температури, без да се взема под внимание реално консумираната топлоенергия в абонатната станция отчетена от топломера. При този начин на пресмятане напълно е възможно (и така се получава) нормативно пресметнатата топлоенергия за сградна инсталация да се окаже по- голяма от реално консумираната топлоенергията отчетена по топломера. Считаме, че начинът на определяне на топлоенергията отдадена от сградната инсталация, като процент от топлоенергията за отопление на база кубатура/квадратура, (този процент може да е фиксиран или да се определя по експертна оценка от фирмата за дялово разпределение) е по- съвършен и не довежда до колизии като описаната по- горе. Подобно е решен въпросът в Дания и Германия, където дялът на топлинната енергия, която се разпределя в съответствие с площта на жилището е съответно 30 % и 40 %. Източник: Имидж Адвъртайзинг.Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |