В новините
 
30.11.2007 05:36   Новината е видяна 363031 пъти
Възможности за финансиране на проекти. Актуален списък
Норвежка програма за сътрудничество
Краен срок: 31 декември 2008 г.

http://www.norwaygrants.org/en/

Програмите за сътрудничество подкрепят иновативни идеи за разработване на партньорски проекти между норвежки и български частни компании или публични институции, министерства, НПО и социални партньори в областите:
- Намаляване на емисиите от парникови газове, включително проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото, както и на други емисии във въздуха и водата . . . още !


Финансов механизъм на ЕИП за България
http://www.eeagrants.org/

По финансовия механизъм на ЕИП за България са договорени 21. 5 млн. евро. Срокът на програмата е 2 години, като крайният срок за договаряне на проекти е 30 април 2009 г., а за изпълнение - 30 април 2011 г. Приоритетни области, които ще бъдат финансирани са:
- защита на околната среда, включително градската среда чрез намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия; . . . още !


ОПРР 1.1-1 Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Краен срок: Няма. Прекратява се при изчерпване на средствата, предвидени за съответната операция.
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=55

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
- Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции - детски ясли и градини, основни и средни училища;
- Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги; . . . още !


ОПРР 2.1-2 Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=32

Краен срок: Няма. Прекратява се при изчерпване на средствата, предвидени за съответната операция.
Подкрепяни дейности:
Рехабилитация и/или реконструкция на общински пътища, в градските агломерационни ареали на общините, изброени в по-долу, съгласно Решение №236/13.04.2007 г. на Министерски съвет за утвърждаване списък на общинските пътища.
Общ бюджет на поканата: 125,272,850 лева . . . още !


Програма "Европа за гражданите", Дейност 1 "Активно европейско гражданство за Европа - побратимяване на градове"
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action1/towntwinning/funding_en.htm

Краен срок: 1 декември 2007 г.
Дейност 1 "Активно европейско гражданство за Европа - побратимяване на градове" цели включване и пряка обмяна на европейци чрез участие на гражданите в дейности по побратимяване на градове и сътрудничество между побратимени градове. . . . още !


Ромският образователен фонд приема проекти
http://romaeducationfund.hu/

Ромският образователен фонд, създаден, за да подпомага международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, вече приема проекти за финансиране. За финансова подкрепа могат да кандидатстват неправителствени организации, училища, общини и др. от страните-участнички в Десетилетието. . . . още !

Институт Отворено общество - Проекти "Нов отговор на отвореното общество" за тинк-танкове
http://www.soros.org/initiatives/hrggp/focus_areas/think/guidelines

Краен срок: текущо
С подкрепата на тези проекти ще бъдат подкрепени центрове за независими политики, вкл. и от България, да представят независими изследвания и алтернативи на политически и социални теми, жизненоважни за ефективно и отчетно демократично управление в страните им. . . . още !


Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)
http://www.wcif-bg.org/news/0/167/New-news
обявява втори конкурс за инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадено село, квартал или град. Няма ограничениe каква е идеята, стига тя да бъде важна за местните хора. . . . още !


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_15.html

Краен срок: Без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства
Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1:„Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности", област на интервенция 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията" , операция 1.1.1 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия". . . . още !


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията”
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_20.html

Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008г., 16.00 часа, местно време.
Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата", област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията" . . . още !


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти".
www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_17.html

Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008 г., 16.00 часа, местно време.
Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата", област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.2 „Покриване на международно признати стандарти" . . . още !


Black Sea Trust for Regional Cooperation
Черноморски тръст за регионално сътрудничество

http://www.gmfus.org/template/page.cfm?page_id=324

Краен срок: текущ
Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
- гражданско участие;
- трансгранично сътрудничество;
- сътрудничество изток - изток. . . . още !


Програма ФАР - Покана за набиране на предложения - Инициативи за развитие на клъстери - Втора фаза
http://www.iaphare.org/bg/project/project.php?id=526

Краен срок: 17 декември 2007 г.
Министерството на икономиката и енергетиката с финансовата подкрепа на Програма ФАР набира предложения по схема за безвъзмездна помощ, насочена към развитие на съществуващи или новосъздадени клъстери.
Подкрепата ще бъде насочена към следните аспекти от развитието на клъстерите: общи дейности на клъстера и дейности на индивидуални участници в клъстера. Подкрепата включва консултации, инвестиции, обучения и научно-изследователска и развойна дейност. . . . още !


Обявен е търг по първата одобрена програма за териториално сътрудничество за периода 2007 - 2013 - ИНТЕРРЕГ ІVС
http://www.interreg4c.net/

Краен срок: 15 януари 2008 г.
Програмата предлага финансиране на всички региони от Европейския съюз, включително Швейцария и Норвегия (регионални и местни власти) с цел обмен и трансфер на знания и добри практики и има два основни приоритета: “Икономика, основана на иновации и знание” и “Околна среда и превенция на риска”. Тези приоритети отразяват стратегията на Европейския съюз за насърчаване на икономическия растеж и заетостта в изпълнение на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии . . . още !


Тръстът “Leverhulme” финансира изследователски проекти
http://www.leverhulme.org.uk/

Краен срок: текущ
Университети и други висши училища, както и регистрирани благотворителни организации, могат да кандидатстват за финансиране на изследователски проекти от тръста "Leverhulme". Институциите трябва да се намират в една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Чехия и Сърбия и Черна гора. . . . още !


Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд е отворена за приемане на предложения за финансиране на проекти от 8 март 2006 г.
http://sgp-bulgaria.my.contact.bg/

Краен срок: Концепции се приемат текущо
1. В рамките на ПМП има две възможности за финансиране - предложения за финансиране на проекти и предложения за финансиране на дейности за подготовка на проекти.
2. Предложения за финансиране могат да се подават от организации и неформални групи, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за читалищата, Закона за задълженията и договорите и Закона за вероизповеданията. . . . още !
Норвежка програма за сътрудничество
Краен срок: 31 декември 2008 г.


Програмите за сътрудничество подкрепят иновативни идеи за разработване на партньорски проекти между норвежки и български частни компании или публични институции, министерства, НПО и социални партньори в областите:
- Намаляване на емисиите от парникови газове, включително проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото, както и на други емисии във въздуха и водата . . . още !


Финансов механизъм на ЕИП за България

По финансовия механизъм на ЕИП за България са договорени 21. 5 млн. евро. Срокът на програмата е 2 години, като крайният срок за договаряне на проекти е 30 април 2009 г., а за изпълнение - 30 април 2011 г. Приоритетни области, които ще бъдат финансирани са:
- защита на околната среда, включително градската среда чрез намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия; . . . още !


ОПРР 1.1-1 Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Краен срок: Няма. Прекратява се при изчерпване на средствата, предвидени за съответната операция.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
- Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции - детски ясли и градини, основни и средни училища;
- Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги; . . . още !


ОПРР 2.1-2 Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа
Краен срок: Няма. Прекратява се при изчерпване на средствата, предвидени за съответната операция.

Подкрепяни дейности:
Рехабилитация и/или реконструкция на общински пътища, в градските агломерационни ареали на общините, изброени в по-долу, съгласно Решение №236/13.04.2007 г. на Министерски съвет за утвърждаване списък на общинските пътища.
Общ бюджет на поканата: 125,272,850 лева . . . още !


Програма "Европа за гражданите", Дейност 1 "Активно европейско гражданство за Европа - побратимяване на градове" Краен срок: 1 декември 2007 г.

Дейност 1 "Активно европейско гражданство за Европа - побратимяване на градове" цели включване и пряка обмяна на европейци чрез участие на гражданите в дейности по побратимяване на градове и сътрудничество между побратимени градове. . . . още !


Ромският образователен фонд приема проекти

Ромският образователен фонд, създаден, за да подпомага международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, вече приема проекти за финансиране. За финансова подкрепа могат да кандидатстват неправителствени организации, училища, общини и др. от страните-участнички в Десетилетието. . . . още !

Институт Отворено общество - Проекти "Нов отговор на отвореното общество" за тинк-танкове
Краен срок: текущо

С подкрепата на тези проекти ще бъдат подкрепени центрове за независими политики, вкл. и от България, да представят независими изследвания и алтернативи на политически и социални теми, жизненоважни за ефективно и отчетно демократично управление в страните им. . . . още !


Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) обявява втори конкурс за инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадено село, квартал или град. Няма ограничениe каква е идеята, стига тя да бъде важна за местните хора. . . . още !


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".
Краен срок: Без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства


Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1:„Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности", област на интервенция 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията" , операция 1.1.1 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия". . . . още !


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията”
Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008г., 16.00 часа, местно време.

Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата", област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията" . . . още !


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти".
Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008 г., 16.00 часа, местно време.

Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата", област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.2 „Покриване на международно признати стандарти" . . . още !


Black Sea Trust for Regional Cooperation
Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Краен срок: текущ

Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
- гражданско участие;
- трансгранично сътрудничество;
- сътрудничество изток - изток. . . . още !


Програма ФАР - Покана за набиране на предложения - Инициативи за развитие на клъстери - Втора фаза
Краен срок: 17 декември 2007 г.

Министерството на икономиката и енергетиката с финансовата подкрепа на Програма ФАР набира предложения по схема за безвъзмездна помощ, насочена към развитие на съществуващи или новосъздадени клъстери.
Подкрепата ще бъде насочена към следните аспекти от развитието на клъстерите: общи дейности на клъстера и дейности на индивидуални участници в клъстера. Подкрепата включва консултации, инвестиции, обучения и научно-изследователска и развойна дейност. . . . още !


Обявен е търг по първата одобрена програма за териториално сътрудничество за периода 2007 - 2013 - ИНТЕРРЕГ ІVС
Краен срок: 15 януари 2008 г.

Програмата предлага финансиране на всички региони от Европейския съюз, включително Швейцария и Норвегия (регионални и местни власти) с цел обмен и трансфер на знания и добри практики и има два основни приоритета: “Икономика, основана на иновации и знание” и “Околна среда и превенция на риска”. Тези приоритети отразяват стратегията на Европейския съюз за насърчаване на икономическия растеж и заетостта в изпълнение на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии . . . още !


Тръстът “Leverhulme” финансира изследователски проекти
Краен срок: текущ

Университети и други висши училища, както и регистрирани благотворителни организации, могат да кандидатстват за финансиране на изследователски проекти от тръста "Leverhulme". Институциите трябва да се намират в една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Чехия и Сърбия и Черна гора. . . . още !


Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд е отворена за приемане на предложения за финансиране на проекти от 8 март 2006 г.
Краен срок: Концепции се приемат текущо

1. В рамките на ПМП има две възможности за финансиране - предложения за финансиране на проекти и предложения за финансиране на дейности за подготовка на проекти.
2. Предложения за финансиране могат да се подават от организации и неформални групи, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за читалищата, Закона за задълженията и договорите и Закона за вероизповеданията. . . . още !
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |