В новините
 
30.06.2008 23:31   Новината е видяна 5306 пъти
НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ
Издадена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се урежда редът за извършване на водолазна и друга подводна дейност в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България.
 


Чл. 2. (1) Водолазната дейност се извършва за водолазни работи, за спорт, туризъм и развлечение.
(2) Водолазните работи представляват подводни работи, извършвани с използване на водолазен труд, и се делят на следните видове:

1. аварийно-спасителни водолазни работи, които се изпълняват при спасяване на хора във водата и оказване на помощ на кораби, лодки, плавателни и въздухоплавателни средства, търпящи бедствие на море и във вътрешните водни пътища на Република България;

2. корабни водолазни работи, които се извършват за оглед, експертиза, почистване и отстраняване на повреди по подводната част на корпуса на кораба или в наводнени корабни отсеци, оглед на местостоянките и кейовете;

3. подводно-технически водолазни работи, които се изпълняват при обследване, строителство и обслужване на хидротехнически и други подводни съоръжения, оглед и почистване на дъното на акваториите и изваждане на предмети от дъното;

4. съдоподемни водолазни работи, които се изпълняват при обследване на потънал обект, подготовката и изваждането му на повърхността;

5. специални водолазни работи, които се изпълняват за търсене, изваждане или унищожаване на боеприпаси и за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания;

6. водолазни работи, които се извършват за улов на риба и други морски организми и култивиране на морски организми; уловът на риба и други морски организми и култивирането на морски организми се извършва при спазване изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите.

(3) Водолазната дейност за спорт, туризъм и развлечение е спускане под вода, при което се използва дихателно съоръжение за повече от едно вдишване, престояване под вода, движение (ходене) и плаване/плуване (със или без средства за движение под вода) с цел спорт, туризъм и развлечение.

 

Чл. 3. В териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища се забранява извършването на водолазна или друга подводна дейност:
1. в акваторията на пристанищата, с изключение на водолазните работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 - 5;

2. за спорт, туризъм и развлечение:

а) в районите, обхванати от системата за движение в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България, котвените стоянки, рейдовете и в обявените в приложението постоянно действащи полигони за подготовка на водолази на военноморските сили;

б) в районите, обявени за археологически резервати и фотографиране на обявени археологически обекти и такива в процес на проучване, в случаите, когато не е спазен редът, установен в Закона за паметниците на културата и музеите;

в) за извършване на картографски измервания;

3. с използване на детектори за откриване на метал или други технически средства за откриване на обекти под повърхностния слой на морското или речното дъно.

 

Чл. 4. (1) При спускане на водолаз или по време на осигуряване на безопасността на водолаза от плавателно средство се вдигат следните предупредителни сигнали:
1. през деня - флаг "Алфа", установен в Международния кодекс на сигналите, приет с Резолюция А.80 (IV) на Международната морска организация, представляващ комбинация от три фигури: горната и долната - червени сфери, а средната - бял ромб;

2. през нощта - три вертикално подредени светлинни сигнала: горният и долният - червени, а средният - бял.

(2) Предупредителните сигнали по ал. 1 се вдигат от дежурния осигурител.

 

Чл. 5. (1) При извършване на водолазна дейност от брега или при голямо отдалечаване на водолаза от осигуряващото плавателно средство водолазът закрепва за себе си контролен буй, оцветен в контрастен червен или оранжев цвят, с плавучест не по-малка от 5 kg. Буят се закрепва с растително или синтетично въже, което трябва да е със сечение не по-малко от 6 mm и да има дължина не по-малко от 20% по-голяма от максималната дълбочина на района, в който водолазът ще извършва водолазната дейност.
(2) Плавателните средства, намиращи се в района, където се извършва водолазната дейност по ал. 1, плават на безопасно разстояние от буя.

 

Чл. 6. (1) При организиране и провеждане на водолазни спускания ръководителят на водолазната дейност определя и назначава дежурен по спускане и дежурен осигурител.
(2) При отдалечаване на водолазната група на повече от 20 m от мястото на спускане дежурният осигурител трябва да бъде с придружаващ плавателен съд (лодка).

 

Раздел II.
Ред и райони за провеждане на водолазна и подводна дейност
Чл. 7. (1) При подготовка на водолази и извършване на водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение лицата, които ги организират, могат да отправят искане до Изпълнителна агенция "Морска администрация" за обявяване на границите на районите, където възнамеряват да извършват дейностите, и налагане на ограничения в режима на корабоплаване в тях.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласува искането с компетентните органи на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи и обявява границите на района и ограниченията в режима на корабоплаване чрез "Известия до мореплавателите".

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява лицето по ал. 1 за решението си по ал. 2.

 

Чл. 8. (1) Уведомлението за извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2 и/или на друга подводна дейност в териториалното море и вътрешните морски води на Република България се представя в дирекция "Морска администрация - Варна" и дирекция "Морска администрация - Бургас" не по-късно от 24 часа преди началото им. Дежурният навигационен инспектор, получил уведомлението, оповестява оперативния дежурен на военноморска база Варна и/или Бургас за района, в който ще се извършва дейността.
(2) Уведомлението за извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2 и/или на друга подводна дейност във вътрешните водни пътища се представя в дирекция "Морска администрация - Русе" и дирекция "Морска администрация - Лом" не по-късно от 24 часа преди началото им. Дежурният навигационен инспектор, получил уведомлението, оповестява оперативния дежурен на регионална гранична служба Русе за района, в който ще се извършва дейността.

(3) В уведомлението се посочват: ръководителят, целта на извършваната водолазна работа или друга подводна дейност, съставът на водолазната група, районът, времето за работа, флагът, под който плава плавателното средство, и взетите мерки за безопасност.

 

Чл. 9. (1) При необходимост компетентните органи на Министерството на отбраната или Изпълнителна агенция "Морска администрация" могат да забранят извършването на водолазна и/или друга подводна дейност в отделни райони/участъци на вътрешните морски води или вътрешните водни пътища или временно да я преустановят в отделни райони на териториалното море.
(2) Границите на участъка/района се обявяват в "Известия до мореплавателите" от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

Раздел III.
Водолазна дейност за изваждане на потънало имущество и други предмети
Чл. 10. (1) Изваждането на предмети, представляващи военно имущество, се извършва от компетентните служби на Министерството на отбраната съгласувано с Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) Изваждането чрез водолазна или друга подводна дейност на потънало имущество, тела и други предмети, които са обект на следствени действия, се извършва в присъствието на следствените органи.

 

Чл. 11. Изваждането от морското дъно или преместването на паметници на културата, потънали кораби и защитени природни забележителности, както и на части от тях, намерени при извършване на водолазна дейност или друга подводна дейност, се извършва при спазване действащото законодателство.
 

Чл. 12. Когато при извършване на водолазна или друга подводна дейност се открият каквито и да било предмети и обекти, представляващи историческа, културна или археологическа ценност, водолазът:
1. записва точните координати или установява по друг начин местонахождението на находката, извършва нейното фотографиране и/или филмиране;

2. уведомява най-близкия археологически или исторически музей или Центъра за подводни археологически проучвания в Созопол за местонахождението на находката и предоставя направените фотографски или видеоматериали.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "друга подводна дейност" е подводна дейност, която се извършва от обитаеми или необитаеми подводни апарати с цел заснемане, обследване и работа върху всякакви подводни обекти.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 27 и 79 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
 

§ 3. Използването на водолази от състава на Министерството на отбраната, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи при изпълнение на специфични задачи не е водолазна дейност по смисъла на тази наредба.  
 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |