В новините
 
22.08.2008 08:15   Новината е видяна 5401 пъти
Г Р А Ф И К на неотложните мерки и действия на правителството, допълващи Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода август – декември 2008 г.

Г Р А Ф И К на неотложните мерки и действия на правителството, допълващи Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода август – декември 2008 г.

ДЕЙНОСТ

ОЧАКВАН ЕФЕКТ

ОТГОВОРНА/
НАБЛЮДАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

СРОК

ПОСТОЯННИ МЕРКИ

1

Увеличаване на броя на инцидентните проверки на Инспектората към ВСС.

Утвърждаване на практиката на Инспекторатът да се самосезира за извършване на проверка по информация от медиите

Получаване на точна и обективна картина за движението на делата и за причините за забавянето им

МП – наблюдаваща институция

/Инспекторат към ВСС/

Инспекторат към ВСС/

пост

2

Активиране на работата на ВСС по дисциплинарните производства на Инспектората

Засилване ролята на ВСС по отношение на дисциплинарните му правомощия

МП - наблюдаваща институция

/Инспекторат към ВСС/

Инспекторат към ВСС/

пост

3

Засилване на активността на ВСС по сигнализиране на компетентните органи при констатирани случаи на противоречива съдебна практика

Преодоляване на констатираните случаи на противоречива съдебна практика чрез приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления

МП - наблюдаваща институция

/Инспекторат към ВСС и ВСС/

Инспекторат към ВСС и ВСС/

пост

4

Мониторинг и анализи на прилагането на ГПК,НПК и АПК

Оценка на въздействието на новото законодателство

МП

пост

5

Публикуване на докладите на Комисията за борба с корупцията и професионална етика към ВСС

Гарантиране на прозрачност и укрепване на професионализма и отчетността на съдебната система чрез утвърждаване ролята на етичните кодекси

МП – наблюдаваща институция

/ВСС/

пост

6

Приемане на Механизъм за постоянен контрол и отчетност на движението на дела от особен обществен интерес

Прозрачност и отчетност в работата на съдебната система

МП - наблюдаваща институция

/ВСС и Инспекторат към ВСС/

пост

7

Оценка на ефективността на работата на прокуратурата чрез качествени показатели

Повишаване на ефективността на прокуратурата

МП – наблюдаваща институция

/Прокуратура и ВСС/

пост

8

Усъвършенстване на механизма за редовен контрол и отчетност на движението на дела от висок обществен интерес и изготвяне на анализ на всеки три месеца, съобразно изпратените статистически данни и поставените индекси за постановените съдебни актове.

Констатиране на причините за слабостите, тяхното преодоляване чрез предложения за уеднаквяване на противоречива практика и образуване на дисциплинарни производства.

МП – наблюдаваща институция

/ВСС и Инспекторат към ВСС /

пост

9

Инцидентни проверки за спазване на Закона за народната просвета по отношение на предоставяне на образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси

Противодействие на корупционни практики в областта на образованието

МОН

пост

10

Осигуряване на граждански мониторинг върху работата на институциите, свързана с показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност

Осигуряване на гледната точка на гражданския сектор за хода на реформата

МЕВ

пост

11

Увеличаване броя на специализираните проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки

Превенция на контрабандните практики

МФ

пост

12

Извършване на проверки на имотното състояние на митнически служители и служители на НАП

Осигуряване на прозрачност в работата на администрацията и превенция на корупционни прояви на служителите

 

МФ

пост

13

Разработване на програма за обучение на разследващите полицаи с практическа насоченост

Повишаване на квалификацията на разследващите полицаи, чрезпривличане на прокурори за участие в процеса на обучение

МВР

пост

СЕПТЕМВРИ

14

Създаване на специализирано звено, работещо по дела срещу организираната престъпност

Обединяване и концентриране на усилията на прокуратура, ДАНС, МВР и НАП в борбата с организираната престъпност

МВР

ДАНС

МФ

15.09.

15

Анализ на необходимостта от изменение на ЗСВ, което да позволи насочването на проверките на Инспектората към корупционни практики в съдебната система

Промяна на акцента на проверките, извършвани от Инспектората, и насочването им към проактивно установяване и превенция на корупционни практики

МП

15.09

16

Издаване на Указания от ВСС до административните ръководители на съдилищата относно организацията на работата по дела от особен обществен интерес

Облекчаване дейността на магистратите, които работят по дела от особен обществен интерес

МП наблюдаваща институция

/ВСС/

15.09

17

Анализ от страна на компетентните комисии към ВСС на информацията, предоставена от съд, прокуратура и следствие

Приемане на Решение на ВСС въз основа на този анализ

Използване на обобщената информация като инструмент за планиране, управление и контрол на работата на съдебната власт

МП – наблюдаваща институция

/ВСС/

30.09

18

Подобряване на методиката за атестиране на магистратите

При атестирането да се търси баланс между качеството на свършената работа и количествените показатели

МП – наблюдаваща институция

/ВСС/

15.09

19

Въвеждане на системата “Единен фиш” ГКПП - Калотина

Противодействие на корупцията по границите

МДААР

15.09

20

Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

Осигуряване на контрол върху използването и съхранението на специални разузнавателни средства

МП

МВР

30.09

21

Промени в Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет

1. Определяне на ръководител на Комисията – Министъра на държавната администрация и административната реформа

2. Оптимизиране на състава – редуциране на сегашния състав и разширяване на участието на неправителствения сектор

3. Преформулиране на функциите – от разпределител на сигнали към институциите в активен субект на процеса на правене на политики

МДААР

30.09

22

Приемане на Правилник за прилагане на Закона за министерството на вътрешните работи

Създаване на нормативна основа, позволяваща реформата в МВР в съответствие с новия Закон за МВР

МВР

30.09

23

Приемане на Закон за конфликт на интереси

1. Определяне на случаите на конфликт на интереси

2. Създаване на механизъм за преодоляването на конфликт на интереси

3. Определяне на начините за разкриване и санкциониране на конфликта на интереси

4. Осигуряване на защита на лицата, подаващи сигнали

МП/ МЕВ

30.09

24

Изменение в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост – забрана на т.нар. “заменки”.

Осигуряване на прозрачност и публичност на сделките с недвижими имоти. Разпоредителните действия с държавни и общински имоти да се провеждат само чрез конкурс или търг

Да се регламентира и в двата закона възможността за съдебен контрол на тези сделки

МДААР

30.09

25

Изменение на Правилника за разпореждане с активи на държавните и общински дружества

Повишаване степента на прозрачност на процедурите и засилване на конкурентноспособността

МДААР

МИЕ

30.09

26

Създаване на парламентарна подкомисия, която да контролира дейността на ДАНС

Осигуряване на парламентарен контрол върху дейността на ДАНС

МЕВ

30.09

27

Изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Повишаване на прозрачността при възлагането на обществени поръчки и засилване на законовите механизми, препятстващи корупцията в този процес.

МДААР

Агенция за обществени поръчки

30.09

28

Издаване на Наръчник за най-добрите практики при разкриването на измами, извършени при вътреобщностни доставки в условията на единния общоевропейски пазар

Укрепване на административния капацитет на НАП за управление на риска и борба с данъчно-осигурителни измами

МФ

30.09

29

Анализ и оценка на ефективността на оперативно-издирвателната дейност

 

Повишаване ефективността на оперативно-издирвателната дейност

 

МВР

30.09

30

Анализ и оценка на състоянието на разследващата полиция

Укрепване на капацитета на досъдебното производство

МВР

30.09

31

Промени в структурата на МВР

1. Повишаване капацитета на оперативно-издирвателната дейност

2. Укрепване на капацитета на разследващата полиция

МВР

30.09

32

Издаване на инструкция, уреждаща механизмите на взаимодействие между ДАНС и МВР

Подобряване координацията и взаимодействието между компетентните правоохранителни органи

МВР

ДАНС

30.09

33

Структуриране и укрепване на звеното за вътрешна сигурност в МВР

Подобряване на защита на информацията

МВР

30.09

34

Публикуване на информация за действия при сигнали за корупция на интернет страниците на всички министерства

Публичност и прозрачност при работата на администрацията

Всички ръководители на административни структури

МДААР – за областните управители

30.09

ОКТОМВРИ

35

Промени в нормативната уредба, въвеждащи холограмни стикери върху дипломите за висше образование. При издаване на дипломи висшите училища се задължават да предоставят на МОН данни за лицата, на които издават дипломи. МОН извършва проверка в регистъра на студентите и предоставя холограмен стикер с уникален номер. Дипломи без такъв стикер няма да се признават от държавата.

 

 

Превенция на корупцията в областта на образованието

МОН

15.10

36

Изменение на нормативната база, задължаваща банките да посочват конкретната сума на извършени банкови операции на стойност над 30 000 лв.

Подобряване ефективността при противодействието на прането на пари

МФ

ДАНС

15.10

37

Подобряване на правната рамка, осигуряваща взаимодействието между Прокуратурата и МВР

Подобряване на координацията и взаимодействието между компетентните правоохранителни органи

МВР /прокуратура/

15.10

38

Изменение на Закона за съдебната власт

1.Използване на капацитета на следствието

2. Създаване на нормативно основание за приемане на Единен етичен кодекс на магистратите от ВСС

3. Предвиждане на задължение за съдебните състави да сигнализират за превратно упражняване на процесуални права – напр. необяснимо чести заболявания на адвокатите

МП

20.10

39

Анализ на изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за реформа на съдебната система

Анализ, оценка и препоръки от страна на гражданския сектор за реформата в съдебната система

МП

/Фондация “Отворено общество”/

20.10

40

Организиране и провеждане на серия от обучения за магистрати и адвокати по апелативни съдебни райони по въпросите на ефективното прилагане на правото на Европейския съюз и на практиката на Съда на Европейските общности

Повишаване на професионализма в съдебната система в условията на членство на страната в ЕС

МП - наблюдаваща институция

/Национален институт по правосъдие и Център за обучение на адвокати/

20.10
пост

41

Изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество,  придобито от престъпна дейност. Разширяване на приложното поле на закона и намаляване на предвидения в него праг от 60 хил. лева.

Изместване на началния момент, към който е възможно да се предприемат обезпечителни мерки.

Ефективно приложение на законодателството, свързано с конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност. Разширяване на механизмите за противодействие в случаите на необяснимо забогатяване

 

МВР

МФ

20.10

42

Издаване на инструкция, уреждаща механизмите на взаимодействие между ДАНС и Прокуратурата

Подобряване на взаимодействието и координацията на правоохранителните органи

ДАНС

30.10

43

Анализ на приложението на законовата забрана за предоставяне на образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси и на задължението за подаване на декларации за липса на конфликт на интереси. Предприемане на действия при констатиране на случаи на нарушение

Преодоляване на корупционните практики и конфликта на интереси в областта на образованието

МОН

30.10

44

Внедряване на софтуер за електронно разпределение на екипите за проверки и ревизии на задължени лица в 28-те териториални дирекции на НАП

Ограничаване на личния контакт между администрацията и клиентите на НАП, както и на въздействието на субективния фактор при вземането на решения

МФ

30.10

45

Внедряване на централизиран софтуер „Система за автоматизирана оценка на риска на задължени лица”

Автоматично селектиране и преценка за извършване на ревизии на регистрирани по ЗДДС лица, декларирали ДДС за възстановяване.

МФ

30.10

46

Внедряване на софтуер за електронно разпределение на постъпилите жалби и преписки срещу индивидуалните административни актове, издавани от приходната администрация.

 

Ограничаване на субективния фактор при вземането на решения

МФ

30.10

47

Обучения на служителите от НАП на регионален и териториален принцип на тема: ”Корупцията като обществен феномен. Превенция и противодействие на корупцията в приходната администрация и начините на противодействие”

 

Повишаване на административния капацитет на служителите в НАП

МФ

30.10

48

Изменение на подзаконовата нормативна уредба за дейността по оперативния отчет и доброволното сътрудничество

Повишаване качеството на оперативно-издирвателната работа.

МВР

30.10

49

Проверка на случаи на конфликт на интереси и несъвместимост със заеманата длъжност. Публикуване на събраната информация в интернет

 

Осигуряване на ефективното приложение на Закона за конфликт на интереси в държавната администрация.

Всички ръководители на административни структури

Дирекция “Главен Инспекторат” – за ръководителите на ведомства

МДААР – за областните управители

30.10

50

Въвеждане на Антикорупционни процедури по отношение на МЗ и второстепенните разпоредители в системата на здравеопазването

Превенция на корупцията в здравеопазването

МЗ

30.10

51

Преглед и анализ на методиката за атестиране на директорите на РЦЗ и РИОКОЗ и националните центрове

 

МЗ

30.10

НОЕМВРИ

52

Завършване на процеса по изграждане на интернет страници на всички съдилища

Осигуряване на публичност на работата на съдилищата

МП –
наблюдаваща институция

/ ВСС/

ВСС/

01.11

53

Техническо осигуряване на публикуването на всички съдебни решения на интернет-страниците на съдилищата

Осигуряването на прозрачност и публичност на съдебните решения

МП –
наблюдаваща институция

/ ВСС/

ВСС/

01.11

54

Приемане на Единен етичен кодекс на магистратите

Укрепване на професионализма и отчетността в съдебната система чрез утвърждаване на ролята

на етичните кодекси на магистратите

МП – наблюдаваща институция

/ВСС/

15.11

55

Окончателно решаване на въпроса с продължаване на финансирането и развитието на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП

 

МП

МФ

15.11

56

Изготвяне на Стратегия за преодоляване на констатираните в Оценката за съдебната реформа проблеми

 

МП - наблюдаваща институция

/ВСС /

15.11

57

Промени в НК и НПК

1. Приемане на текстове, насочени към ускоряване на производството по наказателни дела, към облекчаване на досъдебното производство и премахване на механизмите, водещи до дублиране на дейности.

2. Засилване на наказателната отговорност за нарушения на изборното законодателство – по специално феномена “купуване на гласове”

3. Усъвършенстване на уредбата, свързана с улесняване процеса на доказване при дела, свързани с организирана престъпност.

4. Изменения в режима на отговорност за подкуп, като се предвидят случаите, в които даващият подкуп не носи наказателна отговорност – с цел улесняване на разкриването и доказването

 

 

МП

МВР

15.11

58

Утвърждаване на обективни критерии за натовареност на разследващите полицаи

Подобряване на административния капацитет в системата на МВР

МВР

30.11

59

Утвърждаване на механизъм за гъвкаво използване на потенциала на разследващите полицаи

Подобряване на административния капацитет в системата на МВР

МВР

30.11

60

Уеднаквяване на методиката на Прокуратурата и на МВР за събиране и обработване на статистическите данни от досъдебното производство

Подобряване качеството на статистиката в досъдебното производство

МВР

/прокуратура/

30.11

61

ЗИД на Закона за здравето

Създаване на Изпълнителна агенция “Медицински инспекторат”

Противодействие на корупционни прояви в сферата на здравеопазването

МЗ

30.11

ДЕКЕМВРИ

62

Издаване и публикуване в интернет на бюлетин с резултатите от проверките на Инспектората на ВСС

Публичност и прозрачност на органите за управление на съдебната система

МП – наблюдаваща институция

/Инспекторат на ВСС/

15.12

63

„Усъвършенстване на критерии за натовареност на магистратите и отчитане на качеството на работата им с подкрепата на Европейската комисия за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа (CEPEJ) и на базата на препоръките от проекта по програма ФАР BG/2004/IB/JH/04 “Укрепване на българската съдебна система” и на доклада на Световната банка

Повишаване на отчетността и ефективността на съдебната система

МП – наблюдаваща институция

/ВСС/

20.12

64

Внасяне за разглеждане на заседание на МС на нов Закон за нормативните актове

Гарантиране на технически стандарти на нормативните актове в съответствие със законодателството на ЕС

МП

20.12

65

Преструктуриране на МВР и въвеждане на система за диференцирано заплащане в МВР

Подобряване на ефективността в работата на МВР

МВР

20.12

66

Изработване на цялостна концепция за наказателна политика и концепция за нов Наказателен кодекс

Осигуряване на ефективност на съдебната система в дългосрочен план

МП

20.12

67

Завършване на обучението на всички магистрати по новия ГПК

Повишаване на качеството на правораздаването

МП

/НИП/

20.12

68

Съвместно обучение на дознатели и служители на ДАНС от съдии и прокурори

Повишаване качеството на досъдебното производство

МП

МВР

ДАНС

20.12

69

Засилване на обучението на магистрати и адвокати по въпросите на преюдициалните заключения на Съда на Европейските общности

Повишаване на професионализма в съдебната система

МП – наблюдаваща институция

/НИП и Център за обучение на адвокати/

20.12

70

Законодателни промени, свързани изменение в режима на финансиране на политическите партии

Прозрачност и отчетност при финансирането на политическите партии

МП,

МЕВ

20.12

71

Въвеждане на електронна система за „управление на опашките”, „обслужване на едно гише” и предоставяне на е-услуги в 26 териториални дирекции на НАП

Ограничаване на личния контакт между администрацията и клиентите на НАП, както и на въздействието на субективния фактор при вземането на решения

МФ

20.12

72

Изготвяне на методики за извършване на ревизии на лица от рискови браншове

Уеднаквяване на данъчно-осигурителната практика и извършване на проверки и ревизии на лица от рискови браншове, превантивен контрол за предотвратяване на данъчни измами

 

МФ

20.12

73

Създаване на самостоятелен вътрешен антикорупционнен портал в ИНТРАНЕТ страницата на НАП, както и актуализиране и обновяване на официалната ИНТЕРНЕТ страница на НАП в частта за превенция и противодействие на корупцията

Прозрачност в работата на администрацията и прилагане на принципа на нулева толерантност към всички форми на корупционни прояви на служителите от НАП

 

МФ

20.12

74

Изработване на обща методология и правила за извършване на проверки на сигнали за корупция в системата на здравеопазването

Подобряване на механизма за взаимодействие между административните органи в системата на здравеопазването

МЗ

31.12

75

Разработване на методология за оценка на корупционния риск в системата на здравеопазването

Превенция на корупцията в здравеопазването

МЗ

31.12

76

Въвеждане на система от стандартни оперативни процедури за осъществяване на здравен контрол от РИОКОЗ

Превенция на корупцията в здравеопазването

МЗ

31.12

77

Изменение на нормативната уредба относно предоставянето на услуги в областта на здравеопазването

Облекчаване на режимите за предоставяне на услуги в областта на здравеопазването

МЗ

31.12

78

Внедряване на автоматични системи за управление на делата във всички съдилища

Прозрачност и отчетност на съдебната система

МП – наблюдаваща
институция

/ВСС/

31.12

79

Скъсяване на периода на смяна на формата и специалните защитни елементи на акцизните бандероли

Превенция срещу разпространението на фалшиви бандероли и данъчни измами

МФ

31.12

80

Въвеждане на системата “Единен фиш” ГКПП - Гюешево

Противодействие на корупцията по границите

МДААР

МФ

31.12

източник:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |